Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a una resolució
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
El 2 de març de 2016 es va notificar a la senyora Mercè Martínez Alcaraz, amb NIF 43512319E, la Resolució de 22 de febrer de 2016 del secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda d'incoació d'un expedient en relació amb un assumpte que afecta al seu interès.

El 20 d'octubre de 2016 el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda ha dictat la resolució de l'expedient.

Es comunica a la senyora Mercè Martínez Alcaraz que, intentada la notificació d'aquest acte, no s'ha pogut practicar.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 58.4.a) i 58.5 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es comunica que, per tal que la persona interessada tingui coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat, pot comparèixer a les dependències del Servei de Recursos Humans del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Rambla de Catalunya, 19-21, 08007, Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Així mateix, es comunica que la sanció establerta s'executarà a partir de l'endemà de la notificació a la interessada.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123, 124 i la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, davant els jutjats contenciosos administratius, d'acord amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 16 de novembre de 2016

 

Josep M. Jové i Lladó

Secretari general