Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. IT-2016-786)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Interior
_1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament d'Interior.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Servei de Contractació i Patrimoni.

c.2) Domicili: carrer Diputació, 355.

c.3) Localitat i codi postal: 08009 Barcelona.

c.4) Telèfon: 935 512 000.

c.5) Fax: 935 512 006.

c.6) Adreça de correu electrònic: contractacio.interior@gencat.cat.

c.7) Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat.

c.8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

d) Número d'expedient: IT-2016-786.

 

_2 Objecte del contracte

a) Tipus: serveis.

b) Descripció: servei de manteniment preventiu i correctiu de nou càmeres de cianoacrilat i de nou forns de ninhidrina de què disposen les unitats territorials de la Policia Científica de la Direcció General de la Policia, per a l'any 2017.

c) Nombre de lots: no és procedent.

d) Termini de durada del contracte: vegeu l'apartat D del quadre de característiques del contracte.

e) Codi CPV: 50430000-8.

 

_3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: anticipada.

b) Procediment: obert amb mesures de gestió eficient en la tramitació.

c) Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació i la seva ponderació estan detallats a l'annex 6 del plec de clàusules administratives.

 

_4 Pressupost de licitació

Import net: 28.123,97 eur, IVA no inclòs; IVA (21%): 5.906,03 eur. Import total: 34.030,00 eur.

Valor estimat del contracte: 67.047,94 eur, IVA no inclòs.

 

_5 Garanties

a) Provisional: no es requereix.

b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació que s'instrumentalitzarà en forma de retenció de part del preu.

 

_6 Requisits específics del contractista: l'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica amb la documentació que estableix l'annex 2 del plec de clàusules administratives particulars, i presentar la documentació que s'especifica a la clàusula novena del plec esmentat.

 

_7.a) Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 12 hores del quinzè dia a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC. Si el termini finalitza en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la requerida a l'apartat W del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l'adreça esmentada a l'apartat 1, planta baixa, Registre General.

d) Admissió de variants o millores: vegeu l'apartat R del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: dos mesos.

 

_8 Obertura de les proposicions

Obertura del sobre B: a les 11 hores del cinquè dia hàbil següent al d'acabament del termini d'admissió de proposicions, a l'adreça especificada a l'apartat 1.

 

_9 Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

_10 Altres informacions: la Mesa de Contractació estarà formada d'acord amb el que disposa l'Ordre IRP/294/2008, de 10 de juny (DOGC de 18.6.2008).

 

Barcelona, 16 de novembre de 2016

 

Raquel Sistaré Lanas

Directora de Serveis