Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de formalització de les obres de l'Institut de la Roca del Vallès (ED-2016-903) i del subministrament de mobiliari general i de secretària (ED-2016-404)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
En compliment del que estableix l'article 154 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant aquest anunci es fa pública la formalització dels contractes dels expedients que s'indiquen:

 

-1 Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Departament d'Ensenyament.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractacions i Subministraments.

c) Número d'expedient: ED-2016-903


-2 Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: obra.

b) Descripció: Obres de reforç estructural del forjat de la coberta de la zona del vestíbul (360 m2) a l'Institut de la Roca del Vallès.

 

-3 Tramitació i procediment:

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: negociat sense publicitat.

 

-4 Valor estimat del contracte: 117.682,33 eur, IVA exclòs.

 

-5 Pressupost base de licitació: 117.682,33 euros, IVA exclòs (142.395,62 euros, IVA inclòs).

 

-6 Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 26 d'octubre de 2016

b) Data de formalització: 28 d'octubre de 2016

c) Contractista: Constructora d'Aro, SA.

d) Import d'adjudicació: 114.150,00 euros, IVA exclòs (138.121,50 euros, IVA inclòs)

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: En ser l'empresa que ha obtingut la puntuació més alta.

 

 

-1 Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Departament d'Ensenyament.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractacions i Subministraments.

c) Número d'expedient: ED2016-404


-2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: subministrament

b) Descripció: subministrament de mobiliari general i de secretaria amb destinació als centres educatius púbics de Catalunya per al curs 2016-2017.

c) Mitjà i data de publicació de l'anunci de licitació:

DOGC núm. 7177, de 4 d'agost de 2016

 

-3 Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

 

-4 Valor estimat del contracte: 74.431,60 euros, IVA exclòs

 

-5 Pressupost base de licitació: 74.431,60 euros, IVA exclòs (90.062,24 euros, IVA inclòs)

 

-6 Formalització del contracte

a) Data d'adjudicació: 24 d'octubre de 2016

b) Data de formalització:11 de novembre de 2016

c) Contractistes:

-Beniart, SA

Import d'adjudicació: 9.240,00 euros, IVA exclòs (11.180,40 euros, IVA inclòs)

-E.R.I. Didàctic, SL

Import d'adjudicació: 2.845,00 euros, IVA exclòs (3.442,45 euros, IVA inclòs)

-Comercial de Industrias Reunidas, SA

Import d'adjudicació: 52.125,00 euros, IVA exclòs (63.071,25 euros, IVA inclòs)

d) Avantatges de les ofertes adjudicatàries: haver estat els únics licitadors pels articles als quals licitaven i complir amb els requisits administratius i tècnics exigits.

 

Barcelona, 16 de novembre de 2016

 

M. Jesús Mier i Albert

Secretària general