Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a un acte administratiu
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona han dictat diversos actes administratius les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal que tinguin coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i puguin interposar recurs d'alçada, poden comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona (av. Països Catalans, 5-7, 43007, Tarragona), dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Tarragona, 16 de novembre de 2016
Àngel Xifré Arroyo

Director dels Serveis Territorials de TarragonaAnnex
Núm. d'expedient: CAT/DAR/TA0044.

Persona interessada i NIF: Bionet Europa SL; B43604958.

Acte administratiu que es notifica: resolució de baixa del registre del sector de la alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes derivats no destinats al consumo humà.

Recurs que s'hi pot interposar: recurs d'alçada davant el director general d'Agricultura i Ramaderia en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC.