Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre l'oferta pública d'ocupació de l'any 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Viladecans
 

Per decret de tinència d'alcaldia de l'Ajuntament de Viladecans, de data 16 de novembre de 2016, es va resoldre el següent:

 

PRIMER.- APROVAR l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquest any 2016, segons document annex a aquesta resolució.

 

SEGON.- PUBLICAR la present resolució a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Viladecans i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

TERCER.- TRAMETRE una còpia a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

 

QUART.- COMUNICAR la present resolució a les seccions sindicals de l'Ajuntament, a la Junta de Personal i al Comitè d'Empresa.

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució al departament de Recursos Humans i Organització i a les direccions de servei de l'Ajuntament.

 

Viladecans, 16 de novembre de 2016

 

Elena Alarcón Méndez

Tinenta d'alcade de Serveis Generals

 

 

 

Província BARCELONA.

Corporació AJUNTAMENT DE VILADECANS.

Número de Codi Territorial 08840

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2016

 I.- FUNCIONARIS DE CARRERA

 

CLASSIFICACIÓ

DENOMINACIÓ

SUBGRUP

VACANTS

TITULACIÓ

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Administració General

ADMINISTRATIU/VA

C1

2

Batxillerat superior o equivalent

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Administració General

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

C2

1

Graduat Educació Secundària o equivalent

SUBESCALA TÈCNICS MITJANS

Administració Especial

TREBALLADOR/A SOCIAL

A2

3

Diplomatura o Grau en Treball Social  o equivalent.

TOTAL PLACES FUNCIONARI

6

 

  II.- PERSONAL LABORAL

 

CATEGORIA

SUBGRUP

VACANTS

TITULACIÓ

TÈCNIC AUXILIAR ESPECIALISTA

C1

1

Batxillerat superior o equivalent

ORDENANÇA-CONSERGE

 AP

1

Certificat escolaritat o equivalent

TOTAL PERSONAL LABORAL

2

 

 

 

NOTA.- El sistema de selecció serà per concurs oposició, torn lliure.