Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria per promoció interna per concurs oposició d'una plaça de sotsinspector
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió de data 18 d'octubre de 2016, va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir la provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una plaça de sotsinspector/a de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, enquadrada dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local.

L'anunci des les bases i la convocatòria d'aquest concurs oposició s'han publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 11 de novembre de 2016. CVE _ Núm. de registre 022016019267.

S'exposa al públic perquè dintre del termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es puguin presentar les instàncies per sol·licitar prendre part en el procés selectiu i fer les reclamacions que es creguin convenients.

 

Sant Andreu de la Barca, 16 de novembre de 2016

 

M. Enric Llorca i Ibáñez

Alcalde