Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre bases que han de regir les proves selectives de 5 places de caporal de la Guàrdia Urbana, mitjançant concurs oposició, promoció interna (exp. SIDO2016001771)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Figueres
Al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 218, de data 15 de novembre de 2016, es van publicar les bases que han de regir per a la selecció de 5 places de caporal de la guàrdia urbana, mitjançant concurs oposició promoció interna.

El termini de presentació d'instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Figueres, 16 de novembre de 2016

 

Marta Felip Torres

Alcaldessa presidenta