Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte per a la instal·lació d'un ascensor adaptat a l'edifici de l'Ajuntament (exp. SPOV160009)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Barberà del Vallès
En compliment del que disposa l'article 38 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic el contingut del Decret de l'Alcaldia núm. 2016LLDC002756, de data 8 de novembre de 2016, d'aprovació del Projecte per a la instal·lació d'un ascensor adaptat a l'ediici de l'Ajuntament, la qual seguidament es transcriu: 

"Atès el resultat de la informació pública a què ha estat sotmès el Projecte per a la instal·lació d'un ascensor adaptat a l'edifici de l'Ajuntament, redactat per l'estudi Crespiera Simó Diagonalarquitectura, SLP, aprovat inicialment mitjançant Decret núm. 2016LLDC002270, de data 8 de setembre de 2016, en què no s'ha presentat cap al·legació ni reclamació.

És per això que, de conformitat amb allò previst a l'article 235 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i segons estableix l'article 38 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,

 

RESOLC:

 Primer:- Aprovar definitivament Projecte per a la instal·lació d'un ascensor adaptat a l'edifici de l'Ajuntament, aprovat inicialment mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2016LLDC002270, de data 8 de setembre de 2016.

 

Segon.- Procedir a la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb inserció de l'anunci corresponent al tauler d'anuncis municipal.

 

Tercer.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a l'equip redactor del projecte, així com, als Serveis tècnics municipals i a la Intervenció de Fons."

 

Contra l'acte d'aprovació que es fa públic, que és definitiu i posa fi a la via administrativa es podrà interposar directament RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant el jutjat o tribunal de la jurisdicció contenciosa administrativa que correspongui, segons les regles de competència territorial i sobre les matèries establertes als articles 8, 10 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Amb caràcter potestatiu, es podrà interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant el mateix òrgan que ha dictat aquesta resolució, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació. En aquest cas, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació tàcita del recurs de reposició interposat.

 

Barberà del Vallès, 16 de novembre de 2016

 

Sílvia Fuster Alay

Alcaldessa