Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
16/06/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vidreres
Per donar compliment al que disposa l'article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquesta Corporació pel 2016, aprovada per la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2016, segons el detall següent:

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2016:

A) Places reservades a funcionaris de carrera

 

Classificació per subescales

Denominació concreta segons plantilla

Grup

Nombre de places

Torn lliure

Nombre de vacants reservades a promoció interna

Sistema de selecció

Policia local _ escala executiva

Inspector/a

A2

1

1

0

Concurs-oposició

Policia local _ escala bàsica

Agent

C2

6

6

0

Concurs-oposició

Escala d'adm.gral- Subescala administrativa

Administratiu /va de gestió

C1

2

0

2

Concurs oposició

 

 

B) Places reservades a personal laboral

 

Categoria laboral

Denominació concreta segons plantilla

Grup

Nombre de placesTorn lliureNombre de vacants reservades a promoció interna

Sistema de selecció

Tècnic/a directora/a biblioteca

Tècnic/a mitjà bibliotecari

A2

1

1

0

Concurs-oposició

Oficial obres i manteniment

Oficial primera

C1

1

0

1

Concurs-oposició

 

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Vidreres, 16 de juny de 2016

 

Jordi Camps Vicente

Alcalde