Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres (exp. 2016_059)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Institut Català del Sòl
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Català del Sòl, entitat de dret públic sotmesa al règim jurídic privat adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, c. Còrsega, 273, Barcelona, 08008. Telèfon: 93.228.60.00; Fax: 93.228.61.15.

b) Dependència que tramita l'expedient: Àmbit de Contractació.

 

2. Objecte del contracte:

a) Descripció: Obres del Projecte constructiu de la línia subterrània 25 Kv des de la subestació Aeroport fins al Parc de Negocis Mas Blau II (tram 2). Expedient: GEEC 2016_059.

b) Termini d'execució: 2 mesos.

c) Possibilitat de pròrroga: Sí.

d) CPV: 71245000-7.

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

 

4. Pressupost del contracte:

a) Pressupost de licitació: 224.294,01 euros (IVA no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 257.938,11 euros (IVA no inclòs).


 

5. Garanties:


a) Provisional: no s'exigeix d'acord amb l'article 103 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLSCP).


b) Garantia definitiva: d'acord amb l'article 95 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLSCP) s'exigeix una garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació.

 

6. Obtenció d'informació i documentació:


a) Institut Català del Sòl, c. Còrsega, 273, Barcelona, 08008.


b) La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa es troba disponible a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Institut+catal%C3%A0+del+s%C3%B2l&reqCode=viewDetail&idCap=203642&department=&

c) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins el dia 14 d'octubre de 2016.
7. Requisits específics del contractista:

Els licitadors hauran d'acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica, d'acord amb allò establert a la clàusula desena del Plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit: les 12:00 hores del dia 14 d'octubre de 2016.

b) Documents que s'han de presentar: tres sobres (A, B i C), segons el Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a la 6a. planta de l'Institut Català del Sòl, carrer Còrsega, 273. 08008, Barcelona. També s'admetran les proposicions presentades a Correus d'acord amb el que preveu el Plec de clàusules administratives particulars.

d) El licitador està obligat a mantenir la seva oferta durant 2 mesos comptats a partir de l'obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no se n'admetran.
9. Obertura del sobre C:

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar de forma automàtica i que es relacionen en el punt 10.A) d'aquest anunci.

L'acte públic tindrà lloc al carrer Còrsega, 273, planta baixa, 08008, Barcelona, a les 12:00 hores del dia 24 d'octubre de 2016.
10. Criteris d'adjudicació:

Els criteris d'adjudicació i la seva ponderació es troben detallats a la clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents sobre una puntuació total de 100 punts:

a) Criteris d'adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica: 100 punts.
11. Integrants de la Mesa de contractació:

La composició de la Mesa serà la que consta a la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives particulars.
12. Altres informacions:

La resta d'informació s'especifica al Plec de clàusules administratives particulars i al projecte constructiu de les obres.
14. Despeses de l'anunci de licitació:

Seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.Barcelona, 15 de setembre de 2016Anna Alavedra Castellví

Coordinadora de Pressupostos, Entitats Participades i Contractació