Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació per a la contractació del servei de subtitulació electrònica al català i seqüenciació de pel·lícules o muntatges audiovisuals per a la Filmoteca de Catalunya, àrea de l'Institut Català de les Empreses Culturals (exp. K0596 G2024 N17/04)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Institut Català de les Empreses Culturals
-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Català de les Empreses Culturals.

b) Dependència que tramita l'expedient: Gestió Econòmica.

c) Número d'expedient: K0596 G2024 N17/04.

 

-2 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: servei de subtitulació electrònica al català i seqüenciació de pel·lícules o muntatges audiovisuals per a la Filmoteca de Catalunya, àrea de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de l'1 de gener de 2017 al 31 de maig de 2018.

 

-3 Tramitació, procediment i criteris d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: Prova de subtitulació _ fins a 30 punts. Proposta tècnica _ fins a 20 punts, dividits en: descripció del sistema de subtitulació proposat - fins a 10 punts; equip de treball - fins a 10 punts. Proposta econòmica - fins a 50 punts, dividits en: preus - fins a 30 punts; formació universitària del personal - fins a 4 punts; estudis de postgrau relacionats amb correcció, qualitat i assessorament lingüístic - fins a 10 punts; coneixement d'idiomes _ fins a 6 punts.

 

-4 Pressupost base de licitació: import màxim de 168.000,00 eur (cent seixanta-vuit mil euros) més  35.280,00 (trenta-cinc mil dos-cents vuitanta euros) en concepte d'IVA (tipus del 21%), és a dir, 203.280,00 eur (dos-cents tres mil dos-cents vuitanta euros), amb la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa els anys 2017 i 2018.

 

-5 Garantia provisional: en virtut del previst a l'article 103.1 del TRLCSP, es dispensa la constitució de la garantia provisional.

 

-6 Obtenció de la documentació i informació: Gestió Econòmica de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Passatge de la Banca, 1-3, 5a planta, 08002 Barcelona, telf. 93 552 49 57. Correu electrònic de contacte: adiazp@gencat.cat (Sra. Anna Díaz) i al Perfil del Contractant de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

 

-7 Requisits específics del contractista

Establerts a la clàusula 12a i següents del plec de clàusules administratives que regulen la present contractació.

 

-8 Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al DOGC, a les 15:00 hores com a hora límit.

b) Documentació que cal presentar: la que s'especifica a la clàusula 16a del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.

c) Lloc de presentació: Gestió Econòmica de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Passatge de la Banca, 1-3, 5a planta, 08002 Barcelona.

Les proposicions també es poden trametre per correu dins del termini d'admissió. En aquest cas cal justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i acreditar que s'ha efectuat abans de l'hora fixada com a límit en la presentació d'ofertes i s'ha d'anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant correu electrònic a l'adreça adiazp@gencat.cat (Sra. Anna Díaz), sempre abans de finalitzar el termini de presentació d'ofertes.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: fins al 31/05/2018.

e) Admissió de variants: en aquest procediment d'adjudicació no s'admeten variants o alternatives dels licitadors envers les condicions o termes d'execució de l'objecte del contracte.

 

-9 Obertura de les ofertes: En sessió pública. La data i hora d'obertura dels sobres B i C seran comunicades per la Mesa de Contractació a les empreses licitadores.

 

-10 Despeses de l'anunci: aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

-11 Pàgina web on figura la informació relativa a aquesta licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=203851&department=28000&

 

Barcelona, 15 de setembre de 2016

 

Xavier Díaz i Vilanova

Director