Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació d'un contracte d'obres (NEG-36/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Consell Comarcal d'Osona
La Comissió Permanent del Ple en sessió tinguda el dia 14 de setembre de 2016, ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació del contracte d'obres "Tremuges de la premsa de l'assecador de fangs de l'EDAR de Vic", pel procediment obert i amb més d'un criteri d'adjudicació.

La licitació es regirà per les condicions essencials següents:

 

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Consell Comarcal d'Osona

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

c) Número d'expedient: 22/2016

 

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Obres

b) Descripció: Tremuges de la premsa de l'assecador de fangs de l'EDAR de Vic

c) Divisió per lots i número: No n'hi ha

d) Lloc d'execució: Vic

e) Termini d'execució: Sis setmanes

 

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma d'adjudicació: Amb més d'un criteri d'adjudicació 

4.- Pressupost base de licitació:

57.961,30 euros, més el 21% d'IVA

 

5.- Garantia provisional:

No n'hi ha

 

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Consell Comarcal d'Osona.

b) Domicili: c/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta.

c) Localitat i CP: 08500 Vic

d) Telèfon: 93. 883.22.12

e) Telefax: 93. 889.56.32

f) Pàgina web: www.ccosona.cat

g) Data límit per obtenir documentació i informació: Fi del termini de presentació de proposicions

 

7.- Requisits específics del contractista:

La solvència econòmica i financera i la solvència professional o tècnica haurà d'acreditar-se d'acord amb el que preveu la clàusula A10) del plec de clàusules administratives particulars

 

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del vint-i-sisè dia natural següent al de la publicació d'aquest anunci al DOGC

b) Documentació que s'ha de presentar: Figura a la clàusula A9) del plec de clàusules administratives particulars

c) Lloc de presentació: L'indicat a l'apartat 6 d'aquest anunci. La tramesa per correu s'ha d'ajustar al que disposa l'article 80.4 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, aquest fet s'ha de comunicar al Consell Comarcal immediatament per telegrama, per fax o per correu electrònic a l'adreça rroviral@ccosona.cat, amb el corresponent comprovant.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos

e) Admissió de variants: No

 

9.- Obertura de les ofertes:

El mateix lloc indicat a l'apartat 6 d'aquest anunci, a les tretze hores del sisè dia hàbil següent al que posi fi al termini de presentació de pliques. En el cas que es presenti alguna proposició per correu i calgui efectuar l'acte en un altre dia, es comunicarà individualment per correu electrònic als licitadors, sempre que aquests hagin fet constar la seva adreça electrònica en la documentació presentada

 

10.- Criteris d'adjudicació:

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa són els que s'estableixen a la clàusula A11) del plec de clàusules administratives particulars.

 

11.- Condicions especials d'execució:

No n'hi han

 

12.- Altres informacions:

a) Les oficines del Consell estan obertes al públic de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores

b) En el cas que el venciment d'algun dels terminis que assenyala aquest anunci s'escaigui en un dissabte o bé un festiu, s'entendrà traslladat automàticament al primer dia hàbil següent que no sigui dissabte

 

13.- Despeses d'anuncis:

Van a càrrec de l'adjudicatari

 

Vic, 15 de setembre de 2016

 

Anna Seijas i Vila

Gerent