Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre publicació al BOP de l'aprovació definitiva del Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Vallromanes
Per Acord del Ple de data 21 de juliol de 2016 es va aprovar la Modificació del Reglament de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipals, la qual ha quedat aprovada definitivament en no presentar-se al·legacions durant el període d'informació pública.

El text íntegre d'aquesta ordenança és el publicat en el BOP de Barcelona de data 29 de setembre de 2016.

De conformitat amb el previst a l'art. 70 de la Llei 7/85, de 7 d'abril, de bases de règim local aquest text normatiu entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació d'aquest anunci d'aprovació definitiva en el BOP.

 

Vallromanes, 15 de setembre de 2016

 

David Ricart Miró

Alcalde