Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre modificació dels plecs que han de regir la contractació del servei de neteja de les escoles municipals
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Montmeló


La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2016 va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives i tèquines particulars que han de regir la contractació del servei de neteja de les dependències municipals dels CEIP Pau Casals i Sant Jordi amb un pressupost estimat de 846.636 eur (IVA exclòs) i aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

L'anunci de licitació es va publicar en el Suplement al Diari Oficial de la Unió Europea de data 30 de juliol de 2016 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 d'agost de 2016.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de setembre de 2016, va acordar aprovar la modificació esmena dels errors materials detectats dels plecs de clàusules administratives i tèquines particulars que han de regir la contractació del servei de neteja de les dependències municipals dels CEIP Pau Casals i Sant Jordi amb un pressupost estimat de 846.636 eur (IVA exclòs) i obrir un període de 15 dies a partir de l'última publicació en els diaris oficials preceptius. La qual cosa es comunicarà en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Montmeló.

 

Montmeló, 15 de setembre de 2016

 

Antoni Guil Román

Alcalde