Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació d'un subministrament (exp. SU-16/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
15/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació

c) Número d'expedient: SU-16/2016

 

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Arrendament d'un vehicle turisme, inclòs serveis i tràmits, per un termini de 48 mesos i un quilometratge de 70.000 Km per l'Àrea d'Alcaldia-Presidència.

b) Divisió per lots i número: Lot únic

c) Lloc de lliurament: Veure plec de condicions tècniques

d) Termini d'execució: Veure plecs de condicions

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: Valoració per un únic criteri (preu)

 

4. Valor estimat del contracte

37.872,00 euros

 

5. Tipus licitatori:

37.872,00 eur, IVA exclòs, que els licitadors no podran superar en les seves ofertes; havent d'expressar l'import mensual, IVA exclòs, que no pot ser superior a 789,00 eur i que haurà de venir desglossat en dos apartats: a) arrendament i b) resta de conceptes: gestió, serveis, manteniment,...

 

6. Garanties

Garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

 

7. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Secció de Contractació

b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 11, 5ª planta

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de Llobregat, 08901

d) Telèfon: 93 402 94 64

e) Fax: 93 402 94 24

f) Correu electrònic: contractacio@l-h.cat

g) Pàgina Web: http://www.l-h.cat i https://seuelectronica.l-h.cat

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'últim dia de presentació d'ofertes

 

8. Requisits específics del contractista

Veure plecs de condicions

 

9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins les 12 hores del dia següent del que es compleixin 15 dies naturals des del següent de l'última publicació en el Butlletí o Diaris oficials. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil o dissabte s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent

b) Documentació a presentar: l'exigida a la clàusula corresponent del plec de condicions administratives particulars

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet, Secció de Contractació

2. Domicili: C. Josep Prats, núm. 2, 5ª planta

3. Localitat i codi postal: L'Hospitalet, 08901

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos, des de l'obertura de les proposicions

e) Admissió de variants: les previstes als plecs de condicions

 

10. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet

b) Domicili: C. Josep Prats, núm. 2, 5ª planta

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet, 08901

d) Data: la de la primera sessió que celebri la Mesa Permanent de Contractació un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes

e) Hora: a partir de les 10:30 hores

 

11. Altres informacions

Veure plecs de condicions

 

12. Despeses dels anuncis

Seran a compte de l'adjudicatari

 

L'Hospitalet de Llobregat, 15 de setembre de 2016

 

El tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals

 

P. d. (Decret 2243/2016, de 29 de març)

Soledat Colomé Coca

Tècnica lletrada del Servei de Contractació