Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment de l'obertura del termini de diversos tràmits d'audiència i vista relatius a expedients de protecció a la infància i l'adolescència
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha obert el termini de diversos tràmits d'audiència i vista relatius a expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades dels quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a les persones interessades que, per tal de fer efectius els tràmits d'audiència i vista esmentats, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que correspongui al seu territori (les adreces consten a l'annex), i consultar l'expedient d'acord amb el que disposa l'article 106.5 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.
Contra l'obertura del termini dels tràmits d'audiència i vista que es detallen a l'annex, les persones interessades no poden interposar recurs per la via judicial. No obstant això, poden presentar-hi al·legacions.
Barcelona, 15 de novembre de 2016
Ricard Calvo Pla

Director general d'Atenció a la Infància i l'AdolescènciaAnnex

Llista d'expedients afectats i persones interessades
Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona ciutat: avinguda del Paral·lel, núm. 52, 08001 Barcelona
Núm. d'expedient: 87539/ED-122416-2016.

Infant o adolescent: JTG.

Data del tràmit d'audiència: 07 de novembre de 2016.

Persona interessada: Toralba Gonzales, Honnie Lyn.
Núm. d'expedient: 57360/ET-12550-2016.

Infant o adolescent: AOM.

Data del tràmit d'audiència: 07 de novembre de 2016.

Persona interessada: Moreno Ponce, Elsa Rebeca.
Núm. d'expedient: 34831/ET-3667-2009.

Infant o adolescent: JACL.

Data del tràmit d'audiència: 27 de setembre de 2016.

Persona interessada: Caraban Rodriguez, Jose.
Núm. d'expedient: 92129/ED-130730-2016.

Infant o adolescent: SA.

Data del tràmit d'audiència: 24 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Ahaik, Nora.
Núm. d'expedients: 45388/ET-5391-2010 i 45387/ET-5390-2010.

Infants o adolescents: GMM i JDPM.

Data del tràmit d'audiència: 27 de setembre de 2016.

Persones interessades: Moron Martinez, Joaquin i Mendoza Garcia, Inmaculada.
Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de les Comarques de Barcelona: avinguda del Paral·lel, núm. 52, 08001 Barcelona
Núm. d'expedient: 62548/ET-12539-2016.

Infant o adolescent: MCRV.

Data del tràmit d'audiència: 8 de novembre de 2016.

Persona interessada: Montse Vigo Funes.
Núm. d'expedient: 62544/ET-12540-2016.

Infant o adolescent: GFV.

Data del tràmit d'audiència: 8 de novembre de 2016.

Persona interessada: Montse Vigo Funes.
Núm. d'expedient: 84032/ET-12545-2016.

Infant o adolescent: SMM.

Data del tràmit d'audiència: 21 de setembre de 2016.

Persona interessada: Angustias Moreno Jiménez.
Núm. d'expedients: 93997/ED-135040-2016 i 93994/ED-135042-2016.

Infants o adolescents: LFP i SFP.

Data del tràmit d'audiència: 7 de novembre de 2016.

Persona interessada: Alejandra Prados Lopez.
Núm. d'expedient: 53006/ED-134583-2016.

Infant o adolescent: FZC.

Data del tràmit d'audiència: 04 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Arturo Fredy Zeballo Saucedo.
Núm. d'expedient: 63284/ET-9843-2013.

Infant o adolescent: IHH.

Data del tràmit d'audiència: 07 d'octubre de 2016.

Persona interessada: Nuria Hernandez Espinosa.
Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Girona: plaça Pompeu Fabra, núm. 1, 17002 Girona
Núm. d'expedient: ET-1557-2007.

Infant o adolescent: DGP.     

Data del tràmit d'audiència: 12 de setembre de 2016.      

Persona interessada: Vanesa Pino Alegre.
Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Tarragona: avinguda Andorra, núm. 7 bis, local 3, 43002 Tarragona
Número d'expedients: ED-133042-2016, ED-130486-2016 i ED-130481-2016.

Infants o adolescents: FJG, JPG i APG.

Data del tràmit d'audiència: 26 d'agost de 2016.

Persona interessada: Aurora Guirado Gil.
Número d'expedients: ED-130486-2016 i ED-130481-2016.

Infants o adolescents: JPG i APG.

Data del tràmit d'audiència: 26 de agosto de 2016.

Persona interessada: Antoni Pascual Molina.
Número d'expedient: ED-137247-2016.

Infant o adolescent: RG.

Data del tràmit d'audiència: 9 de novembre de 2016.

Persones interessades: Anghel Guran Rostas i Minerva Rostas.