Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per a la caseta d'un limnígraf, a la cala Justell, al terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (exp. CON2010-02099-T)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
L'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II A.I.E ha sol·licitat la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre segons el Projecte bàsic d'instal·lació de caseta i zona protegida per a limnígraf de mesura del nivell del règim de marees en la Cala Justell per a la Central Nuclear Vandellòs II, en el terme municipal e Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta ocupació consisteix en la instal·lació d'una caseta amb un pou per mesurar les marees, delimitada per un recinte tancat amb xarxa perimetral de protecció de la caseta. La ocupació total és de 17,80 m².

En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 74 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE núm. 181, de 29 de juliol de 1988), dins la tramitació de la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre, s'obre un període d'informació pública per tal que, durant un termini de 20 dies, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, qualsevol persona, física o jurídica, pugui examinar el Projecte esmentat a l'adreça electrònica http://territori.gencat.cat/informaciopublica o a les dependències del Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (Av. de Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona), i pugui presentar en el termini indicat, mitjançant escrit adreçat al Servei de Gestió del Litoral, les observacions que consideri pertinents.

 

Barcelona, 15 de novembre de 2016

 

Juantxu Barroso Calicó

Cap del Servei de Gestió del Litoral