Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a la proposta de resolució de l'expedient d'execució subsidiària de les activitats extractives Escomas (AE 88/1372) i Ampliació Escomas (AE 88/1372-01) _ (ExS 50/02)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès en data 4 d'octubre de 2016, la Proposta de resolució de l'expedient d'execució subsidiària de la restauració de les activitats extractives Escomas (AE 88/1372) i Ampliació Escomas (AE 88/1372-01), situades al terme municipal de Vila-seca (Tarragonès), les dades de la qual figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveu l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i puguin presentar al·legacions, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (avinguda Diagonal núm. 523-525, 7a planta, 08029 Barcelona) dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.
Barcelona, 15 de novembre de 2016
Mercè Rius Serra

Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi ClimàticAnnex
Número d'expedient: ExS 50/02

Procediment: execució subsidiària de la restauració d'activitats extractives

Persones interessades:

Sr. Arturo Mariné Ferré

Mariné Val, SCP

Acte administratiu que es notifica: Proposta de resolució de l'expedient d'execució subsidiària de la restauració.

Data de l'acte administratiu: 4 d'octubre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: al·legacions, en el termini de quinze dies des de l'endemà de la publicació al DOGC.