Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació del contracte del servei de manteniment preventiu i normatiu de les portes automàtiques dels edificis de la Universitat Politècnica de Catalunya, per procediment obert
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Universitat Politècnica de Catalunya
1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya.

b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Unitat de Contractació.

2) Domicili: plaça Eusebi Güell, 6.

3) Localitat i codi postal: Barcelona, 08034.

4) Telèfon: 93 401 61 18.

5) Telefax: 93 401 61 25.

6) Correu electrònic: info.contractacio@upc.edu

7) Web perfil de contractant: http://seuelectronica.upc.edu/ca/perfil-de-contractant

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

d) Núm. d'expedient: CONSE110102CO2016035.
2. Objecte del contracte:

a) Tipus: servei

b) Descripció de l'objecte: servei de manteniment preventiu i normatiu de les portes automàtiques dels edificis de la Universitat Politècnica de Catalunya.

c) Divisió per lots: no hi ha lots.

d) Lloc d'execució: veure la clàusula 1.3 del plec de prescripcions tècniques.

e) Termini d'execució: 2 anys

f) Admissió de pròrrogues: sí

g) CPV (Referència de Nomenclatura): 50800000-3/2008
3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Subhasta electrònica: no

d) Criteris d'adjudicació:

I. Criteris sotmesos a un judici de valor: 35 punts

II. Criteris avaluables de forma automàtica: 65 punts
4. Valor estimat del contracte: 86.488,06 eur (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació:

a) Import net 43.244,03 eur. Import total 52.325,28 eur
6. Garanties exigides:

Provisional: es dispensa d'acord amb l'article 103 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació IVA exclòs.
7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: no es requereix.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure la clàusula 7.1. del plec de clàusules administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 5 d'octubre de 2016, a les 13.30 h.

b) Documentació a presentar: la ressenyada a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació:

1) Dependència: Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya.

2) Domicili: plaça Eusebi Güell, 6.

3) Localitat i codi postal: Barcelona, 08034.

d) Termini durant el qual els licitadors resten obligats a mantenir la seva oferta: 3 mesos

comptats a partir de la data de l'obertura de les proposicions.
9. Obertura de les ofertes:

a) Descripció: obertura pública del sobre B.

b) Adreça: plaça Eusebi Güell, 6, edifici Vèrtex, 2a planta. Sala de juntes

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08034.

d) Data i hora: tindrà lloc a les 10 h del dia 13 d'octubre de 2016. La data i l'hora d'obertura pública del sobre C s'anunciaran en el perfil de contractant.
10. Despeses de publicitat: els imports dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari o adjudicatària.
Barcelona, 14 de setembre de 2016
P. d. de signatura de la gerent (segons Resolució del 25 de novembre de 2014)

Pedro Serrano García

Cap del Servei de Patrimoni i Contractació