Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre l'aprovació definitiva del Projecte constructiu per a la millora a l'accés de les parades de bus a la carretera BV-5011, PK 2+570 i PK 2+830 al terme municipal de Badalona (D 7566/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona
En compliment de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa saber que, en virtut de resolució dictada en data 25 de juliol de 2016, per l' Excma. Sra. Presidenta de la Diputació de Barcelona, resta aprovat definitivament el projecte constructiu "Millora accés parades de bus a la carretera BV-5011, PK 2+570 i PK 2+830. TM. Badalona", en no haver estat formulades reclamacions o al·legacions dins del termini d'informació pública, el qual va acabar el dia 7 de setembre de 2016.

Per impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, cal interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2016

 

Francesc Bartoll Huerta

Secretari delegat