Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de diversos requeriments de documentació emesos en relació amb sol·licituds de fraccionament o ajornament de deutes en expedients sancionadors i de revocació de subvencions
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
La subdirectora general de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior i la cap del Servei de Gestió Econòmica de l'abans denominat Departament d'Empresa i Ocupació van emetre diversos requeriments de documentació per completar sol·licituds de fraccionament o ajornament de deutes en expedients sancionadors en matèria de treball i prevenció de riscos laborals i en expedients de revocació de subvencions. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i d'acord amb l'article 46.6 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre dels requeriments esmentats i puguin presentar la documentació requerida o les al·legacions que considerin oportunes, poden comparèixer a les dependències del Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (p. Taulat, 266-270, 08019 Barcelona), en el termini de 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

D'acord amb el que disposa l'article 46.6 de l'esmentat Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, en cas de no atendre el present requeriment en el termini atorgat a l'efecte, es considera la sol·licitud de fraccionament de deute com a no presentada, s'arxiva sense més tràmit i es continua el procediment per al cobrament del deute amb l'execució del procediment de constrenyiment, d'acord amb el que disposa article 54 del Reial decret de referència.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2016

 

Raquel Gabarrón Garcia

Cap del Servei de Pressupostos i Avaluació Econòmica

 

 

Annex

Llista de persones interessades a les quals es notifiquen diversos requeriments de documentació emesos en relació amb sol·licituds de fraccionament o ajornament de deutes

 

Expedient

Procediment

Persona interessada

NIF / NIE

Data del requeriment

Requeriment documentació

BA SEB 439/2012

Sancionador

Shahzeb Cheema, SLU

B65382285

16/05/2014

Aportació document dades bancàries

CC SB 186/2012

Sancionador

Sardar Musawi

X68520XXX

19/12/2012

Aportació document dades bancàries

BA SEB 1362/2012

Sancionador

Josemar 2000, SL

B55067482

05/12/2012

Aportació document dades bancàries

BA SEB 504/2012

Sancionador

Sociedad Agraria de Transformación

F08862971

13/07/2012

Aportació aval bancari

BA SEB 134/2013

Sancionador

Tajamal Hussain

X63633XXX

07/05/2014

Aportació aval bancari

BA SEB 2381/2011

Sancionador

Azad Ak

X14461XXX

06/02/2013

Aportació document dades bancàries

BA SEB 828/2013

Sancionador

María Plácida Martos Martos

350726XXX

23/10/2013

Aportació document dades bancàries

TA SET 101/2013

Sancionador

Jaqueline Delm Rosales Pin

X65631XXX

09/01/2014

Aportació document dades bancàries

BA SEB 831/2013

Sancionador

Juan Manuel Leal Rodríguez

476016XXX

23/10/2013

Aportació document dades bancàries

BA SEB 601/2014

Sancionador

Youssef Naqqadi

X50838XXX

25/02/2015

Aportació documentació ampliació de terminis

BA SEB 1210/2014

Sancionador

Sentromo, SL

B60462918

18/11/2014

Aportació document dades bancàries

BA SEB 833/2014

Sancionador

Holly Jane Edelen

Y25160XXX

28/08/2014

Aportació document dades bancàries