Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de requeriment de documentació sobre disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
D'acord amb el que preveu l'article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE num. 285 de 27-11), es notifica a les persones que es detallen a l'annex, el requeriment de la documentació següent:

- Fotocòpies de:

   - NIF/CIF de l'empresa

   - TC-2 i/o rebut d'autònoms corresponent als mesos de GENER i FEBRER 2016.

   - Permisos de circulació del vehicles a disposició de l'empresa.

   - Fitxes tècniques dels vehicles esmentats.

   - NIF/NIE dels conductors juntament amb una relació on consti el nom i cognoms de tots els conductors.

   - Permisos de conduir dels conductors.

   - Certificat de revisió dels tacògrafs. En el cas de no haver passat cap revisió es trametrà una relació amb les següents dades: marca, número de sèrie i marca d'homologació dels tacògrafs amb identificació del vehicle en el qual està instal·lat.

   - Transferències i/o baixes dels vehicles en cas de que s'hagin produït.

Aquesta documentació s'haurà de trametre en suport paper i no s'admetrà reproduccions en format digital

   - En el supòsit que els vehicles tinguin instal·lat tacògraf analògic, haureu d'aportar els discs-diagrama originals, ordenats cronològicament, dels vehicles a disposició de l'empresa, corresponents a les dates compreses entre el 11/01/2016 i 28/02/2016, ambdós inclosos. En el supòsit que en els dies primer o últim dels requerits no hagués tingut activitat o no es conservés el disc diagrama, haureu de trametre l'immediatament anterior i/o posterior on hi hagi activitat de conducció. Només s'acceptaran disc-diagrama originals. No s'admetran fotocòpies ni reproduccions en format digital.

   - En el supòsit que els vehicles tinguessin instal·lat tacògraf digital, haureu d'aportar, ordenats cronològicament, els fitxers que continguin les dades emmagatzemades en la memòria dels tacògrafs i en la memòria de les targetes dels conductors que els hagin conduït.El format d'aquests fitxers haurà de ser compatible amb el sistema de fitxers Windows XP o equivalent, i per poder verificar l'autenticitat i integritat de les dades rebudes, els fitxers es trametran necessàriament amb una signatura digital afegida, que s'ajustarà a les prescripcions de l'apèndix 11 del l'annex I B del Reglament (CEE) número 3821/85 i l'Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital.

S'hauran de trametre els originals dels documents impresos de les indicacions relatives als blocs de temps enregistrats per l'aparell de control, en els supòsits que sigui obligatori efectuar-los.

Els fitxers referents a registres de tacògraf digital es poden aportar utilitzant qualsevol dels següents mitjans:

- Suport físic CD-R o CD-RW

- Per correu electrònic a la següent adreça: tdigital_bcn.tes@gencat.cat

- Descàrrega dels fitxers a la web de descàrrega de la Direcció General de Transports i Mobilitat: http://ptop.gencat.cat/insgriweb

Per presentar la documentació requerida, disposeu d'un termini de 10 dies, prorrogable 5 dies més, d'acord amb el que estableix l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, comptadors des del dia següent al de la publicació d'aquest Anunci al BOE, transcorregut el qual no es concedirà cap altra ampliació de termini.

L'incompliment d'aquest requeriment es considerarà com obstrucció a la tasca inspectora i infracció molt greu o greu, segons impossibiliti o dificulti greument l'exercici de les funcions inspectores, amb la incoació d'un expedient sancionador per cada vehicle i/o conductor del qual no s'aporti la documentació requerida, i se sancionarà d'acord amb el que estableix l'article 140.12 o l'article 141.4 de la Llei 16/1987 de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres amb relació a allò establerts a l'article 33.3 de la mateixa norma.

D'acord amb el que preveu l'article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, citada anteriorment, es notifica per mitjà d'aquest anunci perquè no s'ha pogut efectuar personalment, ja que s'han practicat dos intents de notificació en dies diferents i en franges horàries distintes, i els dos intents han resultat infructuosos, circumstàncies que figuren degudament acreditades a l'expedient de requeriment referenciat.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2016

 

Jordi Follia i Alsina

Cap del Servei Territorial de Transports de Barcelona

 

 

ANNEX

 

Número de requeriment: IE08-0320-16

Nom de l'empresa: : CENTRO LOGÍSTICO BOSCO, SL

Direcció: París 3, local 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)

Vehicle: 0006-CFM, 0876-GCY, 1914-GJG, 1920-GJG, 3451-HYW, 3471-HYW, 3485-HYW, 4033-GJV, 4107-FFV, 4122-FFV, 4373-FHX, 5781-DBK, 6636-BGJ, 8347-DTT, 8487-DTD, 8532-BMK, 8582-DHT, 8888-DDD, 9113-CLH, 9668-CSD