Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria per a la provisió d'una plaça de professor/a músic de viola per a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
És objecte de la present convocatòria la provisió d'una plaça de professor/a músic a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, amb el sou que s'indica:

 

1 viola tutti .... 45.040, 68 eur

 

1a. És objecte d'aquesta convocatòria la provisió d'1 plaça de professor/a d'orquestra per ocupar els llocs de treball abans esmentats, dotats amb els sou corresponent a tutti, de quaranta-cinc mil quaranta euros amb seixanta-vuit cèntims anuals, més els complements corresponents. Aquesta retribució es distribuirà en quinze pagues, una de les quals serà en concepte de prima d'assistència i de puntualitat. Aquesta retribució es podrà veure augmentada amb una paga per drets de propietat intel·lectual i imatge fins a un import màxim de 2.708,09eur per any. L'aspirant que superi les proves serà contractat en règim laboral i amb caràcter indefinit.

 

2a. Podran prendre part les persones que reuneixin les condicions següents:

a) Tenir com a mínim 16 anys d'edat.

b) Estar en possessió del títol de grau superior de música.

Aquests punts seran acreditats en el seu moment d'acord amb la clàusula 12a.

c) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l'exercici del seu treball.

d) No incórrer en cap de les causes d'incompatibilitat legal.

 

3a. Les persones que desitgin prendre part en la prova han d'inscriure's online a www.muv.ac/obc fins el dia 21 de novembre de 2016. Cal que el seu perfil de muv.ac compti amb les següents dades i documentació:

a) A l'apartat de currículum: currículum acadèmic i professional.

b) A l'apartat de documentació: fotocòpia del DNI o passaport en vigor que caldrà presentar físicament aquest document el dia de la prova.

No s'admetrà cap sol·licitud d'inscripció incompleta o que no vagi acompanyada de la documentació requerida.

La inscripció a l'audició implica l'acceptació de les bases.

 

4a. La llista dels candidats admesos a les proves es publicarà a la pàgina web de L'Auditori (www.auditori.cat) i al taulell d'anuncis de l'OBC el dia 22 de novembre de 2016.

 

5a. Els aspirants hauran d'interpretar les obres indicades als apartats de l'annex adjunt. Els aspirants tocaran amb l' instrument que usarien si s'incorporessin a l'Orquestra. L'afinació de l'orquestra és 442.

 

6a. Amb caràcter general, i en relació a les proves objecte d'aquesta convocatòria, el President del Tribunal orientarà al Tribunal en relació als criteris sobre el nivell mínim que han d'assolir els candidats, d'acord amb les necessitats i objectius de l'Orquestra.

 

7a. El procés de selecció constarà de les següents fases:

1. Primera fase: consistirà en interpretar, darrera d'un paravent per conservar l'anonimat, els tres fragments orquestrals estipulats per a aquesta fase. En funció dels candidats presentats es demanaran només dos passatges. El Tribunal, cas per cas, podrà no escoltar el tercer passatge si no ho considera necessari. Els candidats que superin la primera fase, passaran a la segona fase, també darrera de paravent.

Els requisits per a superar la primera fase són: obtenir la aprovació de la meitat més un dels membres del Tribunal.

2. Segona fase: consistirà en interpretar un concert clàssic a escollir i dos passatges d'orquestra dels que s'esmenten a l'apartat corresponent. Els candidats que superin la segona fase passaran a la tercera fase.

Els requisits per a superar la segona fase són: obtenir la aprovació de 2/3 dels membres del Tribunal.3. En la tercera fase, ja sense paravent, consistirà en interpretar un concert romàntic a escollir. El Tribunal podrà demanar una ronda ADDICIONAL de passatges amb els candidats que cregui oportú escoltar en la fase final.

L'actuació de cada aspirant serà qualificada com APTA o NO APTA i seran eliminats els candidats que no obtinguin els vots favorables de dos terços dels membres presents del Tribunal.

 

8a. En cas d'empat, s'optarà pel candidat de nacionalitat d'un Estat de la Unió Europea, o pels que siguin cònjuges dels nacionals d'un dels Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, o pel candidat d'un altre Estat al que, en virtut del tractat internacional celebrat per la U.E. i ratificat per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes que aquests es troben definits en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea. En cas d'empat entre nacionals de la U.E., o que siguin cònjuges de nacionals d'un dels Estats de la U.E., o la d'un altre Estat al que, en virtut del tractat internacional celebrat per la U.E. i ratificat per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes que aquests es troben definits en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea, el vot del President serà de qualitat.

 

9a. Finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà públic al Tauler d'anuncis de les oficines de l'Orquestra i a la web de L'Auditori (www.auditori.cat) la relació d'aprovats per ordre de puntuació. 

10a. El Tribunal estarà constituït per les persones indicades a l'Annex 1.

 

11a. Els aspirants proposats pel Tribunal presentaran a les oficines de l'Orquestra, dins el termini de 20 dies naturals a partir de la publicació de la llista d'aprovats, els documents acreditatius que se'ls demanin.

 

12a. Si dins el termini, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presentessin la seva documentació o no reunissin els requisits exigits, no podran ser contractats i restaran nul·les totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat a la instància on sol·licitaven prendre part en les proves.

 

13a. La incorporació a l'Orquestra del/la professor/a que hagi obtingut plaça haurà d'efectuar-se com a molt tard el dia 20 de març de 2017. La incorporació s'efectuarà sempre que hagin obtingut, en cas de necessitar-ho, el corresponent permís de treball i residència a Espanya. En aquest cas la incorporació es realitzaria en el moment de l'obtenció d'aquests permisos sense que l'orquestra tingui cap responsabilitat econòmica per aquest fet. En el moment de la seva incorporació a l'orquestra el/la candidat/a haurà de demostrar el coneixement del català i el castellà. En cas que l'aspirant no tingui un domini suficient de l' idioma català i/o castellà, s'haurà de comprometre a adquirir-lo en un termini de temps raonable.

 

14a. Les despeses de desplaçament i l'estada a Barcelona aniran a càrrec dels/les concursants. Així mateix, l'orquestra no es compromet a proporcionar als/les candidats/es cap sala d'estudi amb caràcter previ a les proves.

 

15a. El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes bases.

 

16a. Les proves es realitzaran a L'Auditori, carrer Lepant 150, de Barcelona, com segueix:

9 de desembre de 2016.

 

Presentació dels/les candidats/es: 8.30 h

Inici de la prova: 9.00 h.

En cas que el jurat no tingui prou temps per fer totes les audicions en el dia 9 de desembre, es prorrogarà la fase final al dia 10 de desembre de 2016.

Aquesta pròrroga es produirà en cas de presentar-se el dia de la prova més de 80 candidats.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2016

 

(Per Acord del Consell Rector, de 19 de juliol de 2016)

Joaquim Garrigosa Massana

Director de l'Auditori i en exercici de les funcions de la gerència
 

 

ANNEX 1 .- Membres del Tribunal

 

President: Kazushi Ono, Director Titular de l'OBC

President suplent i vocal: Alberto Sampablo, Director Tècnic de l'OBC

Vocals: Ashan Pillai, solista de viola de l'OBC

Cristian Chivu, concertino associat de l'OBC

Alexandra Presaizen, solista de segons violins de l'OBC

José Mor Caballero, solista de violoncel de l'OBC

Christoph Rahn, solista de contrabaix de l'OBC

Josephine Fitzpatrick, assistent de viola de l'OBC

Tota la secció de violes de l'OBC

1 representant de l'Ajuntament de Barcelona

1 representant de la Generalitat de Catalunya

 

Secretari:

El Secretari del Consorci de L'Auditori i l'orquestra o persona que delegui.

 

 ANNEX 2.- Repertori orquestral

 

Tots els fragments a partir de "ORCHESTER-PROBESPIEL VIOLA" _ "Sammlung wichtiger Passagen aus der Opern- und Konzertliteratur. Test Pieces for Orchestral Auditions" Editorial: Schott MusicPRIMERA RONDA: FRAGMENTS ORQUESTRALS

BEETHOVEN: Simfonia núm. 3

STRAUSS: Don Juan

BRUCKNER: Simfonia núm. 4

 

SEGONA RONDA: CONCERT I FRAGMENTS ORQUESTRALS

a) Primer moviment d'un dels concerts següents:

HOFFMEISTER: Concert en re major (amb cadenza)

STAMITZ: Concert en re major (amb cadenza)

b) Fragments orquestrals:

MENDELSSOHN: Somni d'una nit d'estiu .

BEETHOVEN: Simfonia núm. 5.

BEETHOVEN: Simfonia núm. 3

BRUCKNER: Simfonia núm. 4

MOZART: Flauta Màgica.

STRAUSS: Don Joan

WAGNER: Tannhauser

 

TERCERA RONDA: CONCERT I FRAGMENTS ORQUESTRALS

c) Primer moviment d'un dels concerts següents:

BARTOK

WALTON

HINDEMITH (Der Schwanendreher)