Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. CJ-2017-A01)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Comissió Jurídica Assessora
_ 1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Comissió Jurídica Assessora.

b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Gestió Econòmica i Recursos Humans.

c) Adreça: Plaça Nova, 2-3, 08002 Barcelona.

d) Obtenció d'informació i documentació:

Telèfons: 93 238 82 83 / 93 238 82 93

Fax: 93 218 66 55

Perfil del contractant de la Comissió Jurídica Assessora:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/comissiojuridica

Registre general de la Comissió Jurídica Assessora: Plaça Nova, 2-3, 08002 Barcelona

e) Data límit d'obtenció de documentació addicional i informació complementària: Consultar la clàusula 13.2 del Plec de clàusules administratives particulars.
_ 2 Dades de l'expedient

a) Codi d'expedient: CJ-2017-A01.

b) Objecte del contracte: Servei de neteja de les dependències de la Comissió Jurídica Assessora per al 2017.

c) Divisió per lots: No és procedent.

d) Termini d'execució: 1 any, de l'1 de gener al 31 de desembre de 2017.

e) Possibilitat de pròrroga: Sí.

f) Codi CPV: 90919200-4
_ 3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: Tramitació anticipada.

b) Procediment: Obert.
_ 4 Preu del contracte

a) Pressupost de licitació: 35.600,00 euros, IVA no inclòs. L'import corresponent a l'IVA és de 7.476,00 euros. El pressupost de licitació, inclòs l'IVA, és de 43.076,00 euros.

b) Valor estimat del contracte: 71.200,00 euros, IVA no inclòs.
_ 5 Garanties

a) Provisional: No es requereix, d'acord amb l'article 103 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

b) Definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació, IVA no inclòs, segons l'art. 95 TRLCSP.
_ 6 Requisits específics

Els licitadors han de disposar de la suficient solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d'acord amb allò establert en l'annex 5 del Plec de clàusules administratives particulars. Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d'estats no membres de la Unió Europea o no signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, poden optar per acreditar aquesta solvència mitjançant la presentació de la classificació empresarial següent: grup U, subgrup 1, categoria A.
_ 7 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, fins a les 14.00 hores.

b) Documentació que s'ha de presentar: Dos sobres (A i B), segons el Plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Registre general de la Comissió Jurídica Assessora, plaça Nova, 2-3, 08002 Barcelona.

d) Termini de vigència de l'oferta: 4 mesos, des del dia d'obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: No n'hi ha.
_ 8 Obertura del sobre B

L'acte públic d'obertura del sobre B tindrà lloc a la seu de la Comissió Jurídica Assessora, plaça Nova, 2-3, 08002 Barcelona (1a planta). El dia i hora d'aquest acte públic es publicarà en el Perfil del contractant de la Comissió Jurídica Assessora.

En el termini màxim d'un mes a comptar des de la data d'obertura del sobre B, es procedirà a la valoració de la documentació continguda en aquest sobre.
_ 9 Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en l'annex 2 del Plec de clàusules administratives i són els següents, sobre una puntuació de 100 punts:

Criteris d'adjudicació, la valoració dels quals es produeix d'una manera automàtica. La valoració és fins a 100 punts.

a) Oferta econòmica: Valoració fins a 60 punts.

b) Oferta d'hores de servei de neteja general o de neteja d'especialistes: Fins a 25 punts.

c) Criteris mediambientals: Fins a 10 punts.

d) Oferiment de mitjans mecànics per a la realització del servei: Fins a 5 punts.
_ 10 Membres de la Mesa de contractació

La composició de la mesa de contractació d'aquesta licitació es publicarà en el Perfil del contractant de la Comissió Jurídica Assessora amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió de constitució d'aquesta mesa.
_ 11 Altres informacions

La resta d'informació s'especifica en el Plec de clàusules administratives.
_ 12 Despeses de l'Anunci

Són a càrrec de l'adjudicatari.
_ 13 Subcontractació

Aquest contracte admet la subcontractació, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars. És obligació del contractista aportar la documentació, quan se sol·liciti, relativa al compliment dels pagaments que hagi de fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin en el contracte.
Barcelona, 14 de setembre de 2016
Albert Lamarca i Marquès

President