Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial d'un canvi de modalitat d'un sistema d'actuació
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Figueres


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Figueres, en sessió del dia 5 de setembre de 2016 va aprovar inicialment la modificació de la modalitat del sistema d'actuació del Polígon d'actuació Urbanística PA 3 Joan Amich, delimitat pel Pla de millora urbana del nucli històric de Vilatenim, i que preveu el sistema de reparcel·lació sota la modalitat de compensació, i substituir-lo pel sistema de reparcel·lació, sota la modalitat de cooperació, a l'objecte que sigui l'Ajuntament de Figueres, com a administració actuant, qui impulsi i executi la transformació d'aquest polígon d'actuació urbanística.

Se sotmet l'expedient i el projecte a informació pública pel termini d'un mes, que es comptarà des del dia següent al de la data de la publicació de l'últim anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.

Aquesta publicació produirà els efectes que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, respecte als interessats amb domicili desconegut.

L'expedient queda exposat per a la seva consulta al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament, situat a l'Avinguda Salvador Dalí, número 107, 2n pis, per tal que s'hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients. Aquesta documentació que s'exposa a informació pública també podrà ser consultada a la plana web de l'Ajuntament, durant aquest termini, a l'adreça http://www.figueres.cat/

 

Figueres, 14 de setembre de 2016

 

Marta Felip Torres

Alcaldessa