Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre contractació de personal laboral temporal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Oliana


Als efectes de donar compliment al que preveu l'article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 94.3 del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa pública la contractació amb caràcter d'urgència en règim laboral i caràcter temporal del personal següent:Per mitjà de Decret d'Alcaldia número 227/2016, de 8 de setembre de 2016, s'ha resolt contractar al següent personal, com a peó de neteja, adscrita al servei de la Brigada Municipal, en règim de personal laboral temporal, per substitució per permís per vacances de la Sra. Maria Villaró Bach:

 

NOM

DNI/ NIE

DEDICACIÓ

GRUP

CDCERETRIBUCIONS  MENSUALS

INICI CONTRACTE

FI CONTRACTE

Ala Turcan

X699833**

100%

(E)

521,05eur

(14)

305,01eur

23,94850,00

08/09/2016

11/10/2016

 

Oliana, 14 de setembre de 2016

 

Miquel Sala Muntada

Alcalde