Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i bases específiques per a la selecció d'un/a oficial de primera, especialitat paleta, grup AAPP, mitjançant concurs oposició, amb caràcter laboral no fix
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament d'Olèrdola
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola, reunida en sessió ordinària el dia 12 de setembre de 2016, ha aprovat la convocatòria i les bases específiques per a la selecció d'un/a oficial de primera, especialitat paleta, grup AAPP, mitjançant concurs-oposició, amb caràcter laboral no fix, de la qual se'n fa difusió íntegrament a través de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seu electrònica de la web municipal i a través de la publicació d'un extracte d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per donar compliment al tràmit d'informació pública.

El termini de presentació de les sol·licituds per tal de participar en aquesta selecció s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de les presents bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb la clàusula quarta de les bases reguladores.

 

 

BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D'UN OFICIAL DE 1ª, ESPECIALITAT PALETA, ADSCRIT A LA BRIGADA MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, AMB CARÀCTER LABORAL NO FIX. EXP. 637/2016 (X 2016000346).

 

Primera.- Objecte


L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la selecció d'un Oficial de 1ª, especialitat paleta, adjunt al Servei de la Brigada municipal, amb caràcter laboral no fix, essent la justificació de la seva cobertura que les funcions que té atribuïdes el Servei estan adreçades a assegurar el compliment dels serveis mínims i obligatoris de l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de règim local. Per aquest motiu és prioritaris i essencial la prestació d'aquest servei, pel que es compleixen els requisits establerts a l'article 20.2 de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016.

Règim: Laboral no fix

Grup de classificació: AAPP

Complement de destí: 10

Sistema de selecció: concurs _oposició

Núm. de places convocades: 1

Jornada: completa

Horari: la jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de 7:30 a 15:00.

 

Segona.- Funcions del lloc de treball

- Distribuir i supervisar el treball quotidià dels oficials de segona i peons ajudants al seu càrrec segons les ordres de l'encarregat de la brigada d'obres i serveis.

- Tenir cura de les eines i vehicles al seu càrrec.

- Portar a terme i/o coordinar tot tipus de treballs relacionats amb la construcció: realitzar treball d'obra nova i de manteniment d'obra de la via pública _tan a la part del vial com a les voreres- i de la xarxa de serveis, construir, arranjar i/o reparar voreres, instal·lar senyals, col·locar vorades i panots, fer o reparar clavegueres i embornals....

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Donar suport en el funcionament operatiu de l'equipament.

- Cooperar en tasques d'habilitació d'espais públics ( col·locació d'entaulats, trasllat de taules i cadires ...) per a la realització d'actes públics i festius i en d'altres similars assignades a l'equip de manteniment de la brigada.

- Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

 

Tercer.- Condicions generals dels participants.


Per prendre part en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir els requisits previstos en els punts següents en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Són requisits generals per a ser admesos a les proves selectives convocades per aquestes bases, els següents:

A) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors. També podran presentar- se, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, les persones a les que es refereix l'article 57.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic o, com a personal laboral, els estrangers segons els termes establerts a l'art. 57.4 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

B) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

C) Estar en possessió del certificat d'escolaritat o titulació equivalent. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'estar acompanyades de l'ordre ministerial corresponent de reconeixement del títol expedit de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis a estrangers d'educació no universitària.

D) No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma, ni haver estat separat o acomiadat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques. En cas de ser estranger s'haurà d'acreditar mitjançant declaració jurada o promesa, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que pugi impedir al seu estat d'origen l'accés a la funció pública. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació, d'acord amb les normes penals i administratives, sempre que s'acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

E) No incórrer en causa legal d'incapacitat segons la normativa vigent.

F) No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada.

G) Estar en possessió del Carnet de conduir tipus " B".

Els aspirants que siguin disminuïts físics s'atendran al que estableix l'article 38.3, segon paràgraf, de la Llei 13/1982, de 7 d'abril d'integració social dels minusvàlids, de conformitat amb el qual les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents s'han d'acreditar, en cada cas, mitjançant un dictamen vinculant lliurat per l'equip multiprofessional competent, el qual s'ha de presentar abans del començament de les proves selectives.

 

Quarta.- Presentació de les sol·licituds.

El termini per presentar les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció comença l'endemà de la publicació de les bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza als 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l'extracte de la convocatòria.

La documentació exigida es podrà presentar en el Registre de l'Ajuntament d'Olèrdola (Av. Catalunya, 12, 08734 Olèrdola, olerdola@diba.cat , tel: 93.890.35.02), de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores, o bé, es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de correus, es lliuraran en aquestes dependències, abans de l'acabament del termini de presentació d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel personal funcionari de correus abans de la seva certificació. En aquest cas s'haurà de trametre via correu electrònic (olerdola@olerdola.cat) còpia de la sol·licitud degudament registrada.

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar la documentació següent i segons l'ordre que s'estableix:

a) Currículum Vitae.

b) Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat, o en cas que no tingui la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.

c) Fotocopia compulsada acreditativa d'estar en possessió de coneixements de llengua catalana de nivell A2 Certificat de nivell bàsic de Català o equivalent o superior, per quedar exempt si escau, de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic.

d) Fotocopia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria, d'acord amb la base de condicions dels aspirants.

e) Experiència: s'acredita amb l'Informe de vida laboral actualitzada.

f) Cursos de formació: fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores. Els certificats dels cursos que no especifiquin la duració en hores no es valoraran.

Tots els documents requerits només es podran presentar durant el període de presentació d'instàncies. Els mèrits insuficientment justificats o els no aportats dins de termini no seran valorats.

 

Cinquè.- Admesos/es i exclosos/es


Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es dictarà la resolució en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'aspirants admesos i exclosos.

L'esmentada resolució, que serà publicada a la pàgina web municipal www.olerdola.cat, haurà d'indicar:

- Els aspirants admesos i els exclosos. Els aspirants sortiran identificats amb els quatre últims dígits del DNI i la lletra i les inicials del nom i cognoms.

- Els motius d'exclusió.

- Composició de l'òrgan de selecció.

- Convocatòria dels aspirants per la realització de la prova teòrica i pràctica.

- Convocatòria dels membres del tribunal per a la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants.

- Si s'escau, determinar data, hora i lloc per a la realització de la prova de llengua catalana.

Les persones aspirants disposaran de 3 dies hàbils per presentar possibles reclamacions, transcorreguts els quals es publicarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de la data, hora i lloc de realització de l'entrevista de selecció, per a aquells aspirants pre- seleccionats.

 

Sisè.- Tribunal Qualificador.

El tribunal qualificador estarà format per un president, quatre vocals titulars i un secretari, tots ells personal de l'Ajuntament d'igual o superior categoria a la plaça convocada. Els membres del tribunal seran els que s'indicaran en la resolució de l'alcaldia que inclogui la llista d'admesos i exclosos.

El tribunal no podrà actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres i elevarà la proposta de contractació temporal, a favor dels candidats que més s'ajustin a les clàusules i requisits esmentats a aquestes bases.

Tots els vocals hauran de complir el principi d'especialitat; tindran una titulació igual o superior a la requerida per les places convocades.

L'abstenció i recusació dels membres de l'òrgan de selecció es regirà per allò previst als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAPiPAC. L'autoritat convocant resoldrà les qüestions d'abstenció i recusació que es plantegin en el termini màxim de deu dies des de la seva recepció al registre de l'entitat, un cop escoltades les parts implicades.

L'òrgan de selecció podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors especialistes per a les proves o exercicis que estimi pertinents. El seu nomenament es farà constar a l'acta de la reunió en què es disposi. Aquests assessors limitaran la seva actuació a prestar la col·laboració en les respectives especialitats tècniques sota la direcció de l'òrgan de selecció. Participaran en les sessions de l'òrgan de selecció amb dret a veu i sense vot.

- L'òrgan de selecció actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i l'objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació de les presents bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s'hagin de seguir en tot allò no previst a les bases.

 

Setè.- Desenvolupament del procés de selecció.

El procés selectiu s'iniciarà després de la publicació del llistat d'admesos i exclosos definitiu.

Els aspirants s'han de convocar en una sola crida per a cada exercici. Perdran el dret a participar en el procés selectiu els aspirants que no compareguin als exercicis el dia i hora assenyalats, llevat dels casos de força major, que s'hauran de justificar documentalment dins el termini de les vint-i-quatre hores següents i que seran lliurement valorats per l'òrgan de selecció. Si s'admet la causa de justificació, l'aspirant serà objecte de nova convocatòria per a la data que determini l'òrgan de selecció.

Un cop iniciat el procés selectiu, tots els anuncis es publicaran a la pàgina web municipal.

 

Vuitè.- Procediment de selecció

El procediment de selecció dels aspirants és el concurs oposició.

La fase D'OPOSICIÓ (25 punts) es prèvia a la de concurs i està constituïda per les proves següents:

Primer exercici: Consistirà en la realització d'una prova de coneixements específics sobre arranjaments d'obra, nova construcció, interpretació i representació de plànols, aspectes operatius del lloc de treball, gestió d'incidències i comunicació de desperfectes a la via pública, seguretat i salut al treball, coneixements del municipi, atenció al ciutadà, etc., que es realitzarà mitjançant la redacció d'un escrit. El temps per a realitzar aquest exercici serà d'una hora.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo serà de 5 punts.

Segon exercici: En relació a les funció de la base segona. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en realitzar diversos treballs relacionats amb les funcions exposades en la base segona.El temps per a realitzar aquest exercici serà d'una hora i mitja. La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Tercer exercici: Entrevista personal.Consistirà en una entrevista personal amb els aspirants que superin les proves anteriors, en la qual el tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, el seu coneixement del municipi o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest exercici es qualificarà de 0 a 5 punts i no serà eliminatori.

Quart exercici: Prova de català

A l'hora convocada, els aspirants, no exempts de realitzar la prova de llengua catalana, s'hauran de presentar a les dependències municipals per realitzar l'exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, que tindrà per objecte l'avaluació del coneixement de la llengua catalana, mitjançant les proves disposades per l'òrgan de selecció amb l'assessorament de tècnics competents en matèria de normalització lingüística.

La prova es qualificarà d'apte o no apte. Els aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte quedaran eliminats d'aquest procés de selecció.

Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin presentat juntament amb la sol·licitud una fotocòpia compulsada del certificat del nivell A2 Certificat de nivell bàsic de Català o equivalent o superior,

Fase de CONCURS ( 8 punts):

Consistirà en l'examen i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats pels aspirants i s'efectuarà assignant a cadascun d'ells els punts que els hi correspongui de conformitat amb el barem següent:

a) Experiència professional:

i) Experiència professional en funcions anàlogues a les del lloc a proveir, en l'Administració publica (local, autonòmica o estatal) a raó de 0,3 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5 punts. El temps inferior serà computable realitzant un càlcul proporcional

ii) Experiència professional en funcions anàlogues a les del lloc a proveir en empreses privades a raó de 0,11 punts per any fins a un màxim de 2 punt. El temps inferior serà computable realitzant un càlcul proporcional.

b) Formació, fins a un màxim de 1 punt:

- Per cursos i seminaris de formació superats amb certificat d'aprofitament directament relacionats amb les funcions de menys de 40 hores: 0,20 punts.

- Per cursos i seminaris de formació superats amb certificat d'aprofitament directament relacionats amb les funcions de més de 40 hores: 0,50 punts.

 

Novè.- Qualificació i llista d'aprovats

Un cop acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà públic a la pàgina web municipal- www.olerdola.cat- la relació dels aspirants per l'ordre de puntuació obtinguda.

En cas d'empat, l'ordre s'establirà atenent als següents criteris:

a) L'obtenció del major nombre de punts a la segona prova.

b) L'obtenció del major nombre de punts a la primera prova.

c) L'obtenció de major nombre de punts al concurs.

El tribunal qualificador proposarà a l'alcalde la contractació de l'aspirant que hagi obtingut la major puntuació.

 

Desè.- Presentació de documents

En el termini de 20 dies des de la publicació a la pàgina web municipal, l'aspirant proposat, sense necessitat de requeriment previ, haurà de presentar a l'Ajuntament d'Olèrdola la documentació següent:

a) Declaració jurada de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

b) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a cobrir.

c) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat.

d) Certificat d'antecedents penals.

Els ciutadans d'origen estranger o que tinguessin una altra nacionalitat hauran, a més d'aportar certificació negativa de condemnes penals

Els aspirants proposats que no presentin la documentació anteriorment descrita, llevat de casos de força major que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant i, o bé, que no compleixin les condicions i requisits exigits no podran ser proposats per contractar-los i, quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

En aquest cas, d'acord amb l'acta de l'òrgan de selecció, és pot procedir a contractar l'aspirant següent segons ordre de puntuació, concedint-li, previ requeriment que li serà notificat individualment, un termini de 20 dies per presentar la documentació.

 

Onzè.- Contractació i període de prova

Exhaurit el termini de presentació de documents, la presidenta de la corporació formalitzarà el contracte amb l'aspirant que hagi presentat la documentació requerida a l'apartat anterior.

D'acord amb l'article 14 del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Treballadors, el contracte preveurà un període de prova de 2 mesos.

 

Dotzè.- Borsa de Treball

Els aspirants que no siguin nomenats i que hagin obtingut o superat la puntuació mínima exigible per superar les diferents proves establertes s'inclouran si no manifesten expressament que no hi estan interessats, a una borsa de treball per proveir amb caràcter temporal, necessitats de personal d'aquesta categoria a l'Ajuntament d'Olerdola, en règim laboral, amb les retribucions, jornada de treball i funcions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Olèrdola.

Les persones contractades o nomenades prestaran els seus serveis a les dependències municipals, amb la jornada i horaris que, a tal efecte, s'estableixin per a la correcta organització del servei.

En conseqüència, en cas de necessitat de personal, es procedirà d'acord al següent:

a) La llista dels aspirants que integrarà la borsa de treball serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent.

b) El sistema de cobertura dels llocs de treball s'estableix per ordre rigorós de puntuació obtinguda en les proves de selecció.

c) En cas que l'aspirant seleccionat renunciï al mateix una vegada cobert o abans de cobrir-lo, es proposarà la cobertura al següent aspirant en ordre de puntuació, i així successivament.

d) Es podrà renunciar un màxim de dues ofertes de treball sense que es modifiqui el lloc que s'ocupa a la llista, amb la tercera renuncia, l'aspirant passarà a ocupar l'últim lloc de la llista.

e) Una vegada finalitzada la relació temporal, l'aspirant tornarà a incorporar-se a la llista, ocupant l'últim lloc.

f) La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada a la seva disponibilitat immediata per cobrir les incidències que es presentin i a la valoració adequada del desenvolupament de les tasques realitzades.

g) L'Ajuntament pot deixar sense efecte aquesta contractació o nomenament si, transcorreguts dos mesos des de l'inici de la mateixa es produeix una falta d'idoneïtat del contractat o nomenat per al desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça, considerant aquest període de prova com a part integrant del procés selectiu.

h) En tant no quedi formalitzat el contracte o nomenament, l'aspirant no tindrà dret a retribucions de cap tipus.

i) La vigència d'aquesta borsa de treball s'estableix en dos anys

 

Tretzè.- Règim d'impugnacions i al·legacions

Els actes objecte d'ésser impugnats s'efectuarà de conformitat amb la forma i dins els terminis establerts a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Aquestes bases, les llistes definitives d'admesos i exclosos, les resolucions definitives d'exclusió del procés selectiu, les contractacions com a personal laboral no fix, així com les resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, podran ser impugnades per les persones interessades mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a partir de la data de la publicació, sens perjudici de la interposició prèvia de recurs potestatiu de reposició davant la presidència de l'entitat o autoritat en qui hagi delegat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

Els aspirants podran interposar reclamacions contra els actes de tràmit de l'òrgan de selecció no continguts en l'apartat anterior, quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d'aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions, errors observables a simple vista, etc. Aquests errors també podran ser apreciats d'ofici pels òrgans de selecció. En tots aquests casos, es resoldran les reclamacions presentades o s'acordarà la rectificació de l'error en sessió convocada a l'efecte, comunicant als interessats la resolució i esmenant, si s'escau, les llistes corresponents, que seran objecte de nou anunci.

 

Olèrdola, 14 de setembre de 2016

 

Lucas Ramírez Búrdalo

Alcalde