Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de procediment obert per a la licitació d'un contracte de serveis (exp. ACPC-CT-62.16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
--1 Entitat adjudicadora

a) Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

b) Número d'expedient: ACPC-CT-62.16.
--2 Objecte del contracte

a) Conservació-restauració de les restes arqueològiques del Teatre Romà de Tarragona corresponents als sectors de la cavea, l'orchestra, el proscaenium i el frons scaenae, així com del seu entorn immediat, d'acord amb el projecte redactat per l'Àrea de Pintura Mural i Escultura en Pedra del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

b) Divisió en lots: No.

c) Lloc d'execució: Tarragona.

d) Termini d'execució: 4 mesos i mig.

e) Codi CPV: 45454100-5.
--3 Tramitació, procediment i criteris de valoració

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris de valoració:

- Valoració subjecta a judici de valor (sobre B):

Anàlisi del projecte: fins a un màxim de 10 punts.

Mesures de protecció de l'entorn i medi ambient: fins a un màxim de 5 punts.

Mitjans humans i materials: fins a un màxim de 10 punts.

Programa de treball: fins a un màxim de 5 punts.

Proposta de conservació preventiva i de manteniment: fins a un màxim de 9 punts.

Millores. Noves aportacions al projecte: fins a un màxim de 10 punts.

- Valoració automàtica (sobre C):

Oferta econòmica: fins a un màxim de 51 punts.

D'acord amb el que estableix l'annex III del Plec de clàusules administratives particulars.
--4 Pressupost base de licitació: 146.474,44 euros, IVA inclòs.
--5 Valor estimat del contracte: 121.053,25 euros, IVA exclòs.
--6 Garantia provisional: dispensada, d'acord amb l'article 103 del TRLCSP.
--7 Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).
--8 Obtenció de la documentació i informació: Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 08002 Barcelona, tel. 93.316.28.00 i fax 93.316.28.25.
--9 Requisits específics del contractista

Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: d'acord amb l'annex II del Plec de clàusules administratives particulars.

 

--10 Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: 17 d'octubre de 2016 a les 14 hores.

b) Documentació que cal presentar: la que s'especifica a la clàusula vuitena del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.

c) Lloc de presentació: Registre d'entrada de documents de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Portaferrissa, 1 (Palau Moja), 08002 Barcelona, horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

També es podran presentar les proposicions en qualsevol oficina de registre de la Generalitat de Catalunya o de l'Administració pública local o estatal o a les oficines de Correus.

Si les proposicions no es presenten al Registre d'entrada de documents, caldrà comunicar a la Gerència de l'Agència Catalana del Patrimoni, mitjançant fax: 93.316.28.25, o correu electrònic (contractacio.acdpc@gencat.cat), en el mateix dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que s'han dipositat els sobres per a la licitació, i fer-hi constar l'hora, la data i el lloc on s'han dipositat.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

e) Admissió de variants: en aquest procediment d'adjudicació no s'admeten variants o alternatives dels licitadors a les condicions o els termes d'execució de l'objecte del contracte.

 

--11 Obertura de les ofertes

- Criteris subjectes a un judici de valor (sobre B): el 25 d'octubre de 2016, a les 14 hores, a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Portaferrissa, 1 (Palau Moja), 08002 Barcelona.

- Criteris de valoració automàtica (sobre C): s'informarà de la data d'obertura en el perfil del contractant.

 

--12 Condicions essencials d'execució

Els contractistes estaran obligats a proporcionar a l'Administració contractant la informació a la qual es refereix l'article 228 bis del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. Vegeu el plec de clàusules administratives.

 

--13 Despeses de l'anunci: aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

--14 Pàgina web on hi ha la informació relativa a aquesta licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat.
Barcelona, 14 de setembre de 2016
Àlex Susanna i Nadal

Director