Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte (exp. OP.INB-08492.A)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
14/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU


1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08017

d) Telèfon: 934444444

e) Correu electrònic: correu@infraestructures.cat

El plec de bases i la resta de documentació per la qual es regularà aquesta licitació quedaran exposats durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores al departament de licitació d'Infraestructures.cat.

La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa es troba disponible al perfil d'Infraestructures.cat (http://www.infraestructures.cat).

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: obres

b) Descripció: Execució de les obres de nova construcció Institut Martí i Pous (rehabilitació antiga fàbrica Fabra i Coats) de Barcelona. Clau: INB-08492.A

d) Lloc d'execució: BARCELONÈS

e) Termini d'execució: 12 mesos

i) CPV: 45210000-2

 

3. Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert.

c) Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de bases.

 

1 Oferta econòmica

50%

2 Oferta tècnica

50%

2.1 Programa de treballs i memòria constructiva

0 - 58 punts

2.2 Pla d'assegurament de la qualitat i el medi ambient

0 - 17 punts

2.3 Memòria de seguretat i salut

0 - 14 punts

2.4 Inversions en programa mediambiental

0 - 7 punts

2.5 Aportacions de millores tecnològiques

0 - 4 punts

 

 

4. Valor estimat del contracte:

Import net: 6.267.637,58 euros.

 

5 Pressupost de licitació:

Import net: 6.267.637,58 euros. Import total: 7.583.841,47 euros

 

6. Garantia provisional: 188.029,13 euros. (3% pressupost de licitació. IVA no inclòs)

Garantia definitiva: 5% preu d'adjudicació. (IVA no inclòs)

 

7. Requisits específics del contractista

a) Requisits de solvència: mitjançant l'acreditació de la següent clasificació:

Grup: C, C, C, C, C, C, C, C, C; Subgrup: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Categoria contracte: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 (Categoria Reial Decret 1098/2001: f, f, f, f, f, f, f, f, f.

b) Se sol·licitarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs prevista en l'article 146 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en els termes que figuren en el plec de bases i la documentació addicional següent:

- En el seu cas, una declaració sobre grup empresarial quan empreses del mateix grup es trobin en algun dels supòsits de l'article 42.1. del Codi de Comerç i concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE).

- En cas que el licitador sigui una persona jurídica, els comptes anuals i l'Informe de Gestió del darrer exercici i el corresponent informe d'Auditoria, dipositats en el corresponent Registre Mercantil, o documentació anàloga en cas d'empreses estrangeres.

- Una declaració del licitador en la que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar els mitjans personals o materials suficients per a la correcta execució de les obres.

- Acreditació de condicions socials de treball i d'igualtat

 

8. Presentació d'ofertes

a) Data límit: 12 de desembre de 2016 a les 13:00 hores.

L'horari de presentació d'ofertes serà: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

b) També s'admetran les proposicions presentades a correus d'acord amb el que preveu el plec de bases.

c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 1.

e) No s'admetran ofertes variants.

f) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos comptats a partir de la data d'obertura del sobre núm. 3.

 

9. Obertura de les ofertes

L'obertura del sobre núm.2 (proposta tècnica) tindrà lloc en l'adreça indicada en el punt 1 a les 10:00 hores del dia 22 de desembre de 2016

L'obertura del sobre núm.3 (proposta econòmica) tindrà lloc en l'adreça indicada en el punt 1 a les 10:00 hores del dia 9 de febrer de 2017.

 

10. Les despeses de l'anunci seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

11. Data de tramesa al D.O.U.E.: 14 d'octubre de 2016

 

12. Altres Informacions

Contra aquest anunci es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb allò que estableix l'article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TRLCSP, en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci, anunciant-lo prèviament dins del mateix termini d'acord amb allò disposat en l'article 44.1 del TRLCSP.

Igualment es podrà interposar recurs contenciós-administratiu conforme al disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci.

 

Barcelona, 14 d'octubre de 2016

 

M. Eugenia Tudela Edo

Cap del Departament de Licitació