Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació del Projecte de cobertura i tancament lateral de la pista annexa al pavelló esportiu de l'avinguda Doctor Torné, 41
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
14/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita


Per acord de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió de data 13 d'octubre de 2016, s'ha aprovat inicialment el «Projecte cobertura i tancament lateral de pista annexa al pavelló esportiu de Sant Carles de la Ràpita de l'Avinguda Doctor Torné número 41».

S'obre un termini de quinze (15) dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació del present anunci al BOPT, al DOGC, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, a l'Ajuntament, en dies feiners de 9 a 14 hores, considerant-se definitivament aprovat si durant aquest termini no s'hi formula cap al·legació.

El Projecte es podrà consultar al Perfil del contractant i al Negociat de Contractació, inserint-se una ressenya de l'anunci al Taulell d'Anuncis i al e-tauler.

 

Sant Carles de la Ràpita, 14 d'octubre de 2016 

Josep Caparrós Garcia

Alcalde president