Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació d'obres d'arranjament dels jardins de Vil·la Flora com a parc públic
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
14/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Canet de Mar
La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 d'octubre de 2016, ha acordat aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació, per procediment obert, de les obres d'arranjament dels jardins de Vil·la Flora com a parc públic municipal.

Simultàniament es convoca procediment obert per a l'adjudicació d'aquest contracte.

 

1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria. Secció de contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:1. Entitat: Ajuntament de Canet de Mar

2. Domicili c/Ample, núm. 11

3. Localitat i Codi Postal. Canet de Mar 08360

4. Telèfon 93 794 39 40

5. Telefax 93 794 12 31

6. Correu electrònic: cabrujasc@canetdemar.cat; canetdemar@canetdemar.cat

7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant www.canetdemar.cat

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant tot el termini de presentació de proposicions

d) Número d'expedient: 64/2016

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Contracte d'obres

b) Descripció de l'objecte: arranjament dels jardins de Vil·la Flora com a parc públic municipal.

c) Termini d'execució: 2 mesos i en tot cas, 31 de desembre de 2016.

d) Lots: No

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa

 

4. Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació del present contracte és de 86.776,86 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 18.223,14 eur.

 

5. Valor estimat del contracte: 86.776,86 eur

De conformitat amb allò que es disposa a l'art. 88 TRLCSP, el valor estimat del contracte inclou el valor total exclòs l'IVA, incloent les pròrrogues i l'import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al Plec o a l'anunci de licitació.

 

6. Garanties:

a) Provisional: No s'exigeix

b) Definitiva: Un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.

 

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No s'exigeix

b) Solvència econòmica i financera: S'acreditarà mitjançant el volum anual de negocis, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, en l'àmbit al que es refereix aquest contracte, per import de 130.165,29 eur.

També podrà realitzar-se mitjançant certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades.

c) Solvència tècnica i professional: Es podrà acreditar per un o varis dels mitjans següents:

- Una relació dels principals serveis o treballs prestats en els darrers 5 anys e l'àmbit d'execució de parcs, jardins i zones verdes d'àmbit públic i/o privat, que inclogui l'import, dates i el destinatari públic o privat d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o vistes per l'òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

- Indicació del personal tècnic que participarà en l'execució de les obres, especialment els responsables del control de qualitat.

- Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.

- Indicació de la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l'execució de les obres, a la que s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.

També podrà realitzar-se mitjançant certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades.

 

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al DOGC.

b) Documentació a presentar: l'establerta a la clàusula X del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Canet de Mar, Carrer Ample, núm. 11 de Canet de Mar 08360.

 

9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar

b) Domicili: Carrer Ample, 11

c) Localitat: Canet de Mar

d) Data: el quart dia següent hàbil al de l'acabament del període de presentació de proposicions.

e) Hora: 12 h

 

10. Despeses de publicitat

Les despeses de la publicació dels anuncis, fins a un màxim de 1.000 eur, seran a càrrec de l'adjudicatari.

 

11. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria:

www.canetdemar.cat.

 

Canet de Mar, 14 d'octubre de 2016

 

Blanca Arbell Brugarola

Alcaldessa