Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació d'un contracte d'obres per a la construcció de pous de registre de la xarxa de clavegueram
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
14/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Canet de Mar
La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 d'octubre de 2016, ha acordat aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació, per procediment obert, de les obres de construcció de nous pous de registre de la xarxa de clavegueram de l'Ajuntament de Canet de Mar.

Simultàniament es convoca procediment obert per a l'adjudicació d'aquest contracte.

 

1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria. Secció de contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:1. Entitat: Ajuntament de Canet de Mar

2. Domicili c/Ample, núm. 11

3. Localitat i Codi Postal. Canet de Mar 08360

4. Telèfon 93 794 39 40

5. Telefax 93 794 12 31

6. Correu electrònic: cabrujasc@canetdemar.cat; canetdemar@canetdemar.cat

7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant www.canetdemar.cat

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant tot el termini de presentació de proposicions

d) Número d'expedient: 66/2016

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Contracte d'obres

b) Descripció de l'objecte: construcció de nous pous de registre de la xarxa de clavegueram de l'Ajuntament de Canet de Mar.

c) Termini d'execució: 2 mesos i en tot cas, 31 de desembre de 2016.

d) Lots: No

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa

 

4. Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació del present contracte és de 119.177,84 eur, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 25.027,35 eur.

 

5. Valor estimat del contracte: 119.177,84 eur

De conformitat amb allò que es disposa a l'art. 88 TRLCSP, el valor estimat del contracte inclou el valor total exclòs l'IVA, incloent les pròrrogues i l'import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al Plec o a l'anunci de licitació.

 

6. Garanties:

a) Provisional: No s'exigeix

b) Definitiva: Un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.

 

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No s'exigeix

b) Solvència econòmica i financera: Es podrà acreditar pels mitjans següents:

- Declaracions apropiades d'entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l'existència d'una assegurança d' indemnització per riscos professionals.

- Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial que correspongui . Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els Registres Oficials podran aportar, com mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

- Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als últims tres exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats del empresari, en la mesura en que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.

També podrà realitzar-se mitjançant certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades.

c) Solvència tècnica i professional: S' acreditarà pels mitjans següents:

- Una relació dels principals contractes similars realitzats al llarg dels últims 5 anys en l'àmbit d'obres de clavegueram. Quan el destinatari és una entitat del sector públic, s'acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent. Quan el destinatari és un comprador privat, s'acreditarà mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

També podrà realitzar-se mitjançant certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades.

 

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al DOGC.

b) Documentació a presentar: l'establerta a la clàusula XI del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Canet de Mar, Carrer Ample, núm. 11 de Canet de Mar 08360.

 

9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar

b) Domicili: Carrer Ample, 11

c) Localitat: Canet de Mar

d) Data: el primer dia següent hàbil al de l'acabament del període de presentació de proposicions.

e) Hora: 12 h

 

10. Despeses de publicitat

Les despeses de la publicació dels anuncis, fins a un màxim de 1.000 eur, seran a càrrec de l'adjudicatari.

 

11. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria:

www.canetdemar.cat.

 

Canet de Mar, 14 d'octubre de 2016

 

Blanca Arbell Brugarola

Alcaldessa