Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment d'una resolució d'inscripció en el Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Institut Català de les Empreses Culturals
El 18 de febrer de 2016, el director de l'Àrea de l'Audiovisual de l'Institut Català de les Empreses Culturals va dictar una resolució d'inscripció de l'empresa Alilaguna SL en el Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya.

Atès que no ha estat possible notificar la resolució de 18 de febrer de 2016 a l'empresa Alilaguna SL en el seu darrer domicili conegut (Rambla de Catalunya, 38, 8è, 08007 Barcelona), en compliment del que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, se li notifica mitjançant aquest Anunci. Així mateix, se li comunica que pot consultar el text íntegre de la resolució a les dependències de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona).

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar des de la notificació d'aquest Anunci, sens perjudici que pugui interposar altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i l' article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Barcelona, 14 de novembre de 2016

 

Francisco Vargas Echeverría

Director de l'Àrea de l'Audiovisual