Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una activitat porcina, promoguda per l'empresa Campsie Ganadera, SL, en el terme municipal de Cervera (exp. L1AAI160002)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
En compliment del que disposa l'article 20 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009), se sotmet a informació pública la documentació que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental formulada per l'empresa Campsie Ganadera, SL, per a exercir l' activitat porcina, amb emplaçament previst al Polígon 9, parcel·la 218, del terme municipal de Cervera (exp. L1AAI160002).

La sol·licitud es tramita d'acord amb el que preveu el capítol 1 del títol 2 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre, i amb la declaració d'impacte ambiental prèvia del Projecte formulada per la Ponència Ambiental, que garanteix el caràcter integrat de l'autorització ambiental que dicta la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La documentació que acompanya la sol·licitud està a disposició del públic, en hores d'oficina, a les dependències de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat, carrer Clot de les Monges, 6 -8 de Lleida o bé a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/informaciopublica),durant el termini de 30 dies. Durant aquest termini, s'admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit, i en el cas de les entitats ambientals, també telemàticament a través de la Web de Tràmits o el Canal Empresa.
Lleida, 14 de novembre de 2016
M. Dolors Tella Albareda

Directora dels Serveis Territorials a Lleida