Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a l'inici de l'expedient d'execució subsidiària de la restauració de l'activitat extractiva Ampliació Can Thos 03 (AE 92/1741-03) _ (ExS 86/15)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat ha acordat en data 11 d'octubre de 2016, l'inici d'un expedient d'execució subsidiària de la restauració de l'activitat extractiva Ampliació Can Thos 03 (AE 92/1741-03), situada al terme municipal de Massanes (la Selva), les dades del qual figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveu l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i puguin presentar al·legacions, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (avinguda Diagonal núm. 523-525, 7a planta, 08029 Barcelona) dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.
Barcelona, 14 de novembre de 2016
Mercè Rius Serra

Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi ClimàticAnnex
Núm. d'expedient: ExS 86/15

Procediment: execució subsidiària de la restauració d'activitats extractives

Persones interessades:

RWE Innogy Iberia, SLU

Excavaciones y Áridos la Selva, SL

Acte administratiu que es notifica: Acord d'inici de l'expedient d'execució subsidiària de la restauració.

Data de l'acte administratiu: 11 d'octubre de 2016

Escrit que s'hi pot presentar: al·legacions, en el termini de quinze dies des de l'endemà de la publicació al DOGC.