Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a un acte administratiu (exp. 18/2016-SSP)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Salut
La Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut ha dictat una proposta de resolució en l'expedient administratiu núm. 18/2016-SSP, les dades del qual figuren a l'annex d'aquest Edicte, per presumptes incompliments de les prescripcions de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. Intentada la notificació corresponent, no s'ha pogut practicar.

En conseqüència, i d'acord amb el que preveu l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre de l'acte administratiu que s'esmenta, proposar proves i formular al·legacions en defensa dels seus interessos legítims, poden comparèixer a les dependències de la Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, al carrer de Roc Bornat, 81-95, 08005 Barcelona.
Barcelona, 14 de novembre de 2016
Ana Beatriz Martin Sánchez

Secretària de l'expedientAnnex
Núm. d'expedient: 18/2016-SSP.

Persona expedientada: Liuzhen Lai.

Acte administratiu que es notifica: resolució d'incoació i plec de càrrecs.

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.