Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació del Reglament de funcionament de la Comissió Consultiva de Carnaval
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tarragona
El Consell Plenari, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 d'octubre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Reglament de Funcionament de la Comissió Consultiva de Carnaval de la Ciutat de Tarragona.

De conformitat amb el que estableix l'article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, se sotmet el referit acord i el text de la norma de referència, a informació pública, mitjançant la publicació del present anunci en la seu electrònica d'aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de major difusió de la província, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci.

Durant l'expressat termini, els interessats podran examinar el Reglament de referència en les dependències del Departament de Cultura, situat a l'edifici de l'Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3 de Tarragona, en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 hores) i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://seu.tarragona.cat), i presentar les reclamacions i al·legacions que estimin oportunes.

Si transcorregut el termini d'informació pública no s'han produït reclamacions, l'acord esdevindrà definitiu i el Reglament de Funcionament de la Comissió Consultiva de Carnaval de la Ciutat de Tarragona s'entendrà definitivament aprovat.

 

Tarragona, 14 de novembre de 2016

 

P. d.

Araceli Saltó Saura

Secretària general