Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre modificació del Reglament especial de distincions
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Tarragona
El Consell Plenari, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 d'octubre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació del Reglament Especial de Distincions de l'Ajuntament de Tarragona, consistent en la inclusió d'una darrera Secció en el text normatiu, corresponent als reconeixements a les accions en favor del patrimoni històric i la serva preservació.

De conformitat amb el que estableix l'article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, se sotmet el referit acord i el text de la norma de referència, a informació pública, mitjançant la publicació del present anunci en la seu electrònica d'aquest Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de major difusió de la província, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci.

Durant l'expressat termini, els interessats podran examinar el Reglament de referència en les dependències del Departament de Cultura, situat a l'edifici de l'Antiga Audiència, plaça del Pallol, 3 de Tarragona, en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 9:00 h. a 14:00 hores), i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://seu.tarragona.cat)i presentar les reclamacions i al·legacions que estimin oportunes.

Si transcorregut el termini d'informació pública no s'han produït reclamacions, l'acord esdevindrà definitiu i la modificació del Reglament Especial de Distincions de l'Ajuntament de Tarragona s'entendrà definitivament aprovada.

 

Tarragona, 14 de novembre de 2016

 

P. d.

Araceli Saltó Saura

Secretària general