Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'execució de la rotonda en la cruïlla de l'avinguda Bertran i Güell i el carrer de la Màquina (OMO 04/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Gavà
L'Ajuntament de Gavà, mitjançant decret de la tinenta d'alcalde de Ciutat i Territori de data 14 de setembre 2016, ha aprovat el Projecte d'execució de rotonda en la cruïlla de l'Av. Bertran i Güell i el carrer de la Màquina (OMO 04/16) que conté el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i amb un pressupost d'execució per contracte de 9.156,80 eur (IVA inclòs),

 

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació.

Tanmateix, i _amb caràcter potestatiu i previ a l'esmentada via jurisdiccional- es pot interposar el recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'hagi dictat, per escrit i en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la publicació.

Contra la resolució _expressa o presumpta- del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats de del dia següent al de la notificació de la resolució, si aquesta fos expressa; si no fos expressa, el termini per interposar el recurs contenciós serà de sis mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre presumptament desestimat.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre si es considera convenient.

 

Gavà, 14 de novembre de 2016

 

P. o. de l'alcaldessa

Roger Cots Valverde

Secretari general