Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de diverses actes d'infracció
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
La Inspecció de Treball de Girona ha estès les corresponents actes d'infracció en la tramitació de diversos expedients, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveu l'article 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de les actes esmentades i puguin formular-hi al·legacions, poden comparèixer a les dependències de la Inspecció de Treball de Girona, carrer Migdia, 50, 17002 , Girona, dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Girona, 13 de setembre de 2016

 

Rosó Brugada Marcó

Secretària Territorial

 

 

Annex

 Núm. d'expedient: 17/0001176/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): EL BANYONET, SCCL. (F55145205)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000033996

Data de l'acta: 31/05/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Núm. d'expedient: 17/0003208/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): BILETEC MAYORISTAS, SL. (B87271367)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000035414

Data de l'acta: 31/05/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Núm. d'expedient: 17/0000751/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): DISTRIBUCIO COMARCAL DE MERCADERIES, SL. (B17997081)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000037232

Data de l'acta: 06/06/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 Núm. d'expedient: 17/0002540/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): GIPRONET SERVEIS, SL. (B55117733)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000038242

Data de l'acta: 31/05/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Núm. d'expedient: 17/0000584/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): ALADID OBRA CIVIL, SL. (B17620360)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000038545

Data de l'acta: 03/06/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Núm. d'expedient: 17/0003634/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): ALADID OBRA CIVIL, SL. (B17620360)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000040060

Data de l'acta: 14/06/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Núm. d'expedient: 17/0001782/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): ICR PRAFOR, SL. (B55235139)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000040666

Data de l'acta: 10/06/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Núm. d'expedient: 17/0001729/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): FLOR MANABI, SL. (B55253545)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000043696

Data de l'acta: 11/07/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Núm. d'expedient: 17/0000351/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): GREGOR SAMSA 2500 SLU (B55131254)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000044205

Data de l'acta: 01/07/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Núm. d'expedient: 17/0001521/16

Persona interessada i identificador (NIF/NIE/CIF): OBRAS, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES AZUL BAU SL. (B17415621)

Acta d'infracció que es notifica: I172016000045215

Data de l'acta: 01/07/2016

Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.