Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de la proposta de resolució de l'instructor d'un expedient complex al terme municipal de Tortosa
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
L'instructor de l'expedient de referència del Servei de Protecció de la Legalitat del Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès la Proposta de resolució de 22 d'agost de 2016, les dades de la qual figuren a l'annex d'aquest Anunci.

De conformitat amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992), es comunica a la persona interessada, absent del domicili conegut, per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre de la Resolució esmentada, que pot comparèixer a les dependències de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (av. de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona), a fi i efecte de consultar l'expedient i/o presentar les al·legacions pertinents a la Proposta de resolució esmentada.

D'acord amb el que disposen l'article 202.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i l'article 115.2.a) del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el termini de caducitat de l'expedient resta interromput tot el temps que calgui per fer les notificacions mitjançant anuncis.

 

Barcelona, 13 de setembre de 2016

 

Marc Darder Solé

Cap del Servei de Protecció de la Legalitat en funcions

 

 

Annex

 

Exp. 2008/33544/B, del terme municipal de Tortosa.

Persona interessada: Xavier M. Pugés Romagosa, com a propietari de la parcel·la 22 del polígon 81 del terme municipal de Tortosa.

Acte administratiu que es notifica: Proposta de resolució de l'instructor d'un expedient complex amb imposició de sanció i ordenació de mesures de restauració.

Termini per presentar-hi al·legacions: d'acord amb l'article 147.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la persona interessada pot presentar-hi al·legacions en el termini de deu dies a comptar de la publicació d'aquest Anunci.