Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de l'acord d'iniciació dels expedients sancionadors i el plec de càrrecs dels procediments DSM-22/16 i DSM-29/16
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
La Direcció General de Tributs i Joc ha emès l'acord d'iniciació dels expedients sancionadors i el plec de càrrecs dels procediments DSM-22/16 i DSM-29/16, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Contra el plec de càrrecs, les persones interessades poden presentar al·legacions i proves en defensa seva dins el termini de deu dies hàbils, d'acord amb l'article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci.

Conseqüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre dels actes esmentats, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General de Tributs i Joc, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, de Barcelona, dins el termini indicat comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci.Barcelona, 13 de setembre de 2016Amadeu Farré i Morell

Subdirector general de Gestió i Control de Joc i ApostesAnnex
Número d'expedient: DSM-22/16.

Persona interessada i NIE: Ferplay 2001, SL, B62756184.

Actes administratius que es notifiquen: acord d'iniciació d'expedient sancionador i plec de càrrecs.

Data de l'acord d'iniciació i del plec de càrrecs: 13 de juliol de 2016.

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions i proves davant la instructora dins el termini de deu dies hàbils, comptador a partir de la publicació d'aquest Anunci.
Número d'expedient: DSM-29/16.

Persona interessada i NIE: Pratmatic, SL, B58266198.

Actes administratius que es notifiquen: acord d'iniciació d'expedient sancionador i plec de càrrecs.

Data de l'acord d'iniciació i del plec de càrrecs: 13 de juliol de 2016.

Escrit que s'hi pot interposar: escrit d'al·legacions i proves davant la instructora dins el termini de deu dies hàbils, comptador a partir de la publicació d'aquest Anunci.