Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona per a l'any 2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Consorci de l'Habitatge de Barcelona
La Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2016 ha adoptat, d'acord amb el que preveuen els articles 13.1 q) dels Estatuts del Consorci i 2.2 de les bases reguladores específiques per a la concessió de les prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona a altres que els ja previstos a la normativa aplicable aprovades per la Junta General del Consorci en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2016, el següent acord:

 

1. Fer pública la convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona, en règim de concurrència competitiva, adreçades a persones físiques residents a Barcelona, titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social.

Les prestacions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona (BOPB de 29 de juliol de 2016 i DOGC número 7170 de 26 de juliol de 2016) i per la normativa de prestacions socials de caràcter econòmic.

Condicionar l'eficàcia d'aquest acord i la publicació de la convocatòria a la disponibilitat efectiva de la partida pressupostària corresponent.

 

2.- Dotació pressupostària.

La dotació màxima inicial per a les prestacions al lloguer d'aquesta convocatòria amb càrrec a la partida pressupostària 480.0001, del pressupost del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de l'any 2016 és de 8.600.000 euros dels quals:

a) 3.800.631,04 euros corresponents a la incorporació de romanents del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de la convocatòria 2015 de les prestacions econòmiques per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona.

b) 4.799.368,96 euros corresponents a l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a les prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona per l'any 2016.

Aquesta dotació màxima inicial podrà ser modificada per acord de la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona d'acord amb la normativa vigent, en funció de les disponibilitats pressupostàries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a l'exercici del 2016.

 

3.-Termini.

3.1.- El termini per la presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC i al BOPB i finalitza el 31 d'octubre 2016 inclòs.

3.2.- Es podrà prorrogar el termini d'admissió de sol·licituds de les prestacions o tancar l'admissió de sol·licituds en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. La pròrroga o el tancament de l'admissió de sol·licituds de la prestació es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC.

3.3.- La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic.

 

4.- Persones destinatàries.

4.1. Les prestacions regulades per aquesta convocatòria es destinen a les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l'any 2015.

4.2. Les persones destinatàries, a més de complir els requisits establerts en l'apartat 5, han de ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança de l'arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans i la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament i altres disposicions concordants.

 

5.- Requisits que han de complir les persones beneficiàries.

Poden ser perceptores les persones que preveu la Base 4, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat dels catalans retornats que compleixin els requisits que estableix l'article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans.

b) L'habitatge ha d'estar ubicat a Barcelona i ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.

c) Estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació.

d) Estar en risc d'exclusió social residencial d'acord amb l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció del nombre de membres que la composen. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l'IRSC per a 2016, a l'annex 1.

e) Que el percentatge dels ingressos de la unitat de convivència destinats al pagament de les rendes de Lloguer sigui igual o superior al 30%.

f) Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del Lloguer. Es considera que es compleix aquest requisit quan s'acrediten, com a mínim, amb l'import de l'ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l'import del lloguer.

g) Que l'import de lloguer mensual de l'habitatge no superi els 800 euros.

h)Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

i) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.

j) No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges propietat o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

k) No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat o ser-ne usufructuari, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.

l) No tenir la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplicarà també a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

m) No tenir la unitat de convivència una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

 

6.- Sol·licituds.

6.1.- Les sol·licituds s'han de formalitzar en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona i s'han d'adreçar a l'Oficina d'Habitatge de cada Districte de la ciutat de Barcelona que consten a l'annex 2 o bé pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i al web www.consorcihabitatgebcn.cat.

6.2.- La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les Bases reguladores i el que estableix la present convocatòria i l'autorització al Consorci de l'Habitatge de Barcelona perquè pugui comprovar els requisits d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb les diferents Administracions Públiques.

6.3.- Si la sol·licitud d'inscripció a la convocatòria no reuneix els requisits establerts per la normativa aplicable o no s'acompanya de la documentació requerida o ho fa de manera incompleta o errònia, es requerirà fefaentment a la persona interessada per tal que en un termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució a aquest efecte.

 

7.- Documentació.

7.1.- Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

a) Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, mitjançant la presentació de la documentació següent:

1) Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d'algun país membre de la Unió Europea o d'un altre país de l'espai econòmic europeu: els certificats o volants dels diferents padrons municipals. S'exceptuen aquelles persones sol·licitants que acreditin el requisit de residència legal a Barcelona en els termes establerts a l'apartat a).

2) Altres persones sol·licitants: quan no figuri la llegenda "Permanent o llarga durada" en el seu NIE, el certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional, juntament amb els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

b) Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral presentant l'original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF de l'exercici fiscal tancat, o en cas de no estar-ne obligat, certificat d'imputacions, en ambdós casos els corresponents a l'any 2015.

Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos caldrà presentar la documentació acreditativa dels ingressos de les tres darreres mensualitats de la/les persona/es que hagin sofert el canvi, juntament amb l'informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social.

c) Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud.

d) En cas que l'import de l'ajut a atorgar sigui superior a 300eur mensuals caldrà presentar l'informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals sobre la situació de la unitat de convivència.

e) Certificat o volant de convivència de l'Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

f) En cas de canvi respecte la documentació acreditada en la convocatòria de l'any 2015 de les prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona:

1) DNI/NIF/NIE o document equivalent de les persones que hagin tingut un canvi.

2) Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.

3) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família.

4) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.

En el cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, per conveni o per sentència de separació o divorci, o per altres títols vàlids en dret.

5) Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.

6) Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

7) Carnet de família monoparental.

7.2.- Les persones sol·licitants que donin autorització a l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 7.1.e.1), 7.1.e.2), 7.1.e.7) i 7.1.e.8).

7.3.- El Consorci de l'Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

8.- Durada i quantia de la prestació.

8.1.- Aquestes prestacions s'atorguen per un període màxim de 12 mesos.

8.2.- La quantia mensual de la prestació es determinarà per la següent fórmula:

Ingressos: sumatori de tots els ingressos de la UC

30% dels ingressos de la UC= 0,3*¿ ingressos UC

Lloguer actual: import del rebut de lloguer

Lloguer actual-30% dels ingressos=import de la prestació (limitació punt. 8.3)

Per calcular els ingressos computables es tindrà en compte els que consten a la base imposable general i de l'estalvi de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) o del certificat d'imputacions corresponents a l'any 2015. Excepcionalment, en cas que algun membre de la unitat de convivència hagi canviat substancialment la seva situació econòmica, es calcularan els seus ingressos en base a la mitjana dels ingressos nets de les darreres tres mensualitats, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, prorratejant mensualment les retribucions extraordinàries, si s'escau.8.3.- L' import mensual de la prestació és d'un màxim de 300 euros i d'un mínim de 20 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l' import sigui inferior a aquesta quantitat.

Excepcionalment, en casos de risc d'exclusió residencial degudament acreditats i sempre que es disposi d'informe favorable emès pels serveis socials municipals, la quantia mensual màxima de la prestació podrà ser augmentada.

8.4.- Als efectes del càlcul de la quantia mensual de la prestació es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

8.5.- En cas que el sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d'arrendament d'habitatge, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per a l'atorgament i per al càlcul de la prestació l' import de l'últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

8.6.- Es considera qe formen part de l' import del lloguer, als efectes d'aquesta convocatòria, tots els conceptes que consten al rebut corresponent amb excepció dels endarreriments, les despeses de serveis d'ús individual i els pàrquings i trasters, sempre que se'n pugui determinar l' import.

8.7.- Amb la resolució de  concessió es reconeix el dret a percebre aquestes prestacions a partir del mes següent de la data de finalització dels efectes de la resolució de l'expedient de la convocatòria de l'any 2015 de les prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona.

Només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta prestació sempre que la sol·licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder-la concedir.

 

9.- Incompatibilitats.

9.1.- Aquestes prestacions són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l'any en curs amb altres ajuts, prestacions o subvencions provinents d'administracions públiques o altres entitats que tinguin la mateixa finalitat.

 

10.- Criteris de valoració

Les prestacions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d'acord amb l'ordre de prelació que resulti d'aplicar els criteris de valoració següents:

a) Unitats de convivència que siguin beneficiàries de la convocatòria de l'any 2015 de les prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer per a famílies de 2 o més membres

b) Unitats de convivència que siguin beneficiàries de la convocatòria de l'any 2015 de les prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer per a famílies monoparentals.

c) Unitats de convivència que siguin beneficiàries de la convocatòria de l'any 2015 de les prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer per a persones soles majors de 55 anys.

d) Unitats de convivència que siguin beneficiàries de la convocatòria de l'any 2015 de les prestacions econòmiques d'urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona.

Per resoldre situacions d'igualtat, després de l'aplicació dels criteris de valoració anteriors, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre corresponent, amb la documentació completa.

 

11.- Tramitació, resolució i notificació.

11.1.- Les sol·licituds es tramiten a través de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona.

11.2.- Les prestacions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa dictada pel Gerent del Consorci, a proposta de la Direcció Tècnica de Programes d'Actuació per l'Ús digne de l'habitatge, en el termini màxim de tres mesos des del finiment del termini de presentació de les sol·licituds.

11.3.- Sense perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos des de la de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades per silenci administratiu.

S'entendrà acceptada la concessió de la prestació si en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data de notificació fefaent de la resolució a la persona interessada, aquesta no manifesta expressament la seva renúncia.

11.4.- La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes prestacions es podrà fer per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les oficines gestores de l'expedient i al web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, d'acord amb l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i articles 59.6.b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o per qualsevol altre mitjà admès en dret.

11.5.- Contra la resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

 

12. - Justificació i pagament de la prestació.

12.1.- El pagament d'aquestes prestacions resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries, i al fet que el Consorci de l'Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer mitjançat l'aportació dels rebuts de manera mensual.

12.2.- La justificació de pagament dels rebuts s'haurà de fer com a màxim dins del termini de la primera quinzena del mes següent al pagament del lloguer.

12.3.- D'acord amb l'article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i amb la lletra h) de la Base Reguladora 7, el pagament de la prestació es farà per mitjà de transferència bancària d'una entitat financera.

12.4.- Les prestacions s'abonaran directament a la persona beneficiària.

 

13.- Suspensió del dret al cobrament de les prestacions i extinció.

13.1.- Són causes de suspensió del pagament

a) Deixar de pagar el lloguer pels sistemes previstos a la lletra i) de la Base Reguladora 7.

b) L' incompliment de la Base Reguladora 13.3.

13.2.- Són causes d'extinció

a) No justificar tres rebuts de lloguer consecutius.

b) La mort de la persona beneficiària sempre que no s'acrediti, en un termini màxim de 3 mesos, la subrogació del contracte de lloguer en un altre membre de la unitat de convivència sol·licitant i que aquest segueixi complint els requisits establerts en aquestes Bases.

c) La renúncia expressa de la persona beneficiària.

d) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la concessió de la prestació.

e) L'engany en l'acreditació dels requisits.

f) Deixar de residir a Barcelona.

h) Deixar de ser titular d'un contracte de Lloguer d'un habitatge situat a Barcelona.

13.3.- Els perceptors de la prestació o els membres de la unitat familiar o de la unitat de convivència estan obligats a comunicar al Consorci de l'Habitatge de Barcelona, a través de la xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona, que s'ha produït alguna de les causes de suspensió o d'extinció indicades en els apartats anteriors.

13.4.- La resolució de declaració d'extinció o la suspensió de la prestació, per alguna de les causes esmentades als apartats anteriors, pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.

13.5.- Les persones beneficiàries i, quan correspongui, els membres de la unitat familiar o de convivència han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties percebudes en excés al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent de la data d'extinció del dret a la prestació, així com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es produeixi alguna de les causes de suspensió o d'extinció del pagament de la prestació o qualsevol altra causa admesa en dret.

 

14.- Revocació.

Són causes de revocació de la resolució de concessió de la prestació, l' incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en aquestes Bases i en l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l'article 100 de la Llei esmentada.

En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d'acord amb la duplicitat incorreguda.

 

15.- Fiscalitat de les prestacions.

Aquestes prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries segons l'article 8.3) de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic i d'acord amb l'article 33.1. de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l' Impost de l' IRPF.

Aquestes prestacions són inembargables judicialment d'acord amb l'article 4 del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol amb els límits establerts a l'article 607 de la llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

 

16.- Protecció de dades personals.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament només s'utilitzaran per a les finalitats compatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat recollides. D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa, els interessats tenen els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants de la prestació accepten el tractament de les seves dades per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de manera expressa.

 

Barcelona, 13 de setembre de 2016

 

Francisco Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

 

 

Annex 1: Taules IRSC aplicables a aquesta convocatòria

 

1,5 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

Anual

15.935,46 eur

16.428,31 eur

17.134,90 eur

17.706,07 eur

Mensual

1.327,96 eur

1.369,03 eur

1.427,91 eur

1.475,50 eur

 

 

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'aplicarà el tram següent de la composició familiar.

 

 

Annex 2: Adreces de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona:

 

Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella
Carrer del Pintor Fortuny, 17-19
08001 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de l'Eixample
Carrer d'Alí Bei, 13-15
08010 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sants-Montjuïc
Carrer d'Antoni de Capmany, 23
08028 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Les Corts
Carrer del Remei, 9.
08014 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sarrià _ Sant Gervasi
Carrer de Canet, 24.
08017 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Gràcia
Carrer de Francisco Giner, 14
08012 Barcelona

Oficina de l'Habitatge d'Horta
Carrer del Llobregós, 175-189
08032 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Nou Barris
Plaça Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu
Carrer de Joan Torras, 49
08030 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Martí
Rambla del Poblenou, 154
08018 Barcelona