Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre convocatòria de licitació pública del contracte de subministrament de ciment tipus Portland II/B-L 32,5 N d'acord amb la norma UNE-EN 197-2000 (exp. 26/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès


1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació i Compres

c) Número d'expedient: 26/2016

 

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: Contracte de subministrament de ciment tipus Portland II/B-L 32,5 N d'acord amb la norma UNE-EN 197-2000

b) Lloc d'execució: Sant Cugat del Vallès

c) Durada del contracte: 2 anys

d) Pròrroga: 2 pròrrogues anuals

e) CPV (Referència nomenclatura): 44111200 "Ciment"

 

3. Tramitació i procediment

Ordinària i obert

 

4. Pressupost base de licitació:

- Import net 32.881,38 eur (IVA no inclòs)

- Import total 39.786,47 eur (IVA inclòs)

 

5. Garanties:

Garantia provisional: No exigible

Garantia definitiva: 5 % de l'import total d'adjudicació (IVA no inclòs)

 

6. Obtenció de documentació i informació:

Entitat: Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, Perfil del contractant de l'Ajuntament accessible des de la pàgina web: www.santcugat.cat al responsable municipal

Domicili: Plaça de la Vila, 1. (Sant Cugat del Vallès _ 08172)

Telèfon i Fax: 93.565.70.00 - 93.675.54.06

Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins el dia anterior a la finalització del termini de presentació d'ofertes, de dilluns a dissabte en horari d'atenció al públic.

 

7. Requisits específics del contractista

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Veure apartat I del quadre de característiques i clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars. 

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: Dins dels 15 dies naturals a comptar de la última publicació de l'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de dilluns a dissabte en horari d'atenció al públic.

b) Documentació a presentar: Segons clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

2. Domicili: Plaça de la Vila, 1 (Sant Cugat del Vallès _ 08172)

d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

e) Admissió de variants: No

 

9. Obertura de les ofertes

Sobre núm. 2:

a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

b) Domicili: Plaça de la Vila, 1. (08172) Sant Cugat del Vallès.

c) Data: 3r dia hàbil següent al de finalització del termini de presentació de proposicions, llevat que s'escaigui en dissabte en el qual cas es traslladarà al primer dia hàbil següent.

d) Hora: 13 hores

 

10. Obertura de les ofertes:

Sobre núm. 3

e) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

f) Domicili: Plaça de la Vila, 1. (08172) Sant Cugat del Vallès.

g) Data: Dia següent a aquell en què es compleixi 1 mes a comptar des de la data en què hagués finalitzat el termini de presentació d'ofertes.

h) Hora: 13 hores

 

11. Despeses dels anuncis. A càrrec de l'adjudicatari

 

12. Pàgina web on poden obtenir-se el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, així com la documentació tècnica: www.santcugat.cat

 

Sant Cugat del Vallès, 13 de setembre de 2016

 

Mercè Conesa i Pagès

Alcaldessa