Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre modificació de l'Ordenança reguladora dels guals i reserves d'estacionament a la Seu d'Urgell (exp. SE-VAR-2016/006)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de la Seu d'Urgell


Per tal que s'hi puguin presentar al·legacions, se sotmet a informació pública l'expedient les dades del qual es citen seguidament:

Núm. Expedient SE-VAR-2016-006

Títol Modificació de l'Ordenança reguladora dels guals i reserves d'estacionament a la Seu d'Urgell

Normativa aplicable L'art. 178 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local deCatalunya

Aprovació inicial Òrgan Ple

Data 12.09.2016

Durada 30 dies hàbils.

Estudi dels documents Secretaria de l'Ajuntament (Pl. dels Oms, 1. La Seu d'Urgell) en horari d'oficina (De dilluns a divendres de les 09.00 a les 14.00) i seu electrònica de l'Ajuntament a la qual es pot accedir des de la plana web de l'Ajuntament (www.laseu.cat).

 

La Seu d'Urgell, 13 de setembre de 2016

 

Albert Batalla Siscart

Alcalde