Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. 35/2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Institut Català d'Energia
-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Català d'Energia (ICAEN).

b) Dependència que tramita l'expedient: Divisió de Planificació Energètica de l'ICAEN.

c) Adreça: carrer de Pamplona, núm. 113, 3a planta, 08018 Barcelona.

 

-2 Dades de l'expedient

a) Codi d'expedient: 35/2016.

b) Objecte del contracte: Treballs d'elaboració d'un estudi de prospectiva energètica estratègica de Catalunya en l'horitzó 2050.

c) Divisió per lots: no.

d) Termini d'execució: des de la data de la signatura del contracte fins al 31 de desembre de 2016.

e) Possibilitat de pròrroga: no.

f) Codi CPV: 71335000-5, Estudis d'enginyeria.

 

-3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: Urgent.

b) Procediment: Obert.

 

-4 Preu del contracte

a) Pressupost de licitació: 29.750,00 euros, sense IVA.

L'import que correspon a l'IVA és de 6.247,50 euros.

El pressupost de licitació, inclòs l'IVA, és de 35.997,50 euros.

b) Valor estimat del contracte: 29.750,00 euros, IVA no inclòs.

 

-5 Garanties

a) Provisional: no es requereix, d'acord amb l'article 103 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) (BOE núm. 276, de 16.11.2011).

b) Definitiva: en qualsevol de les formes que indica la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars, per un import del 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs, d'acord amb l'article 95.1 del TRLCSP.

 

-6 Obtenció d'informació i documentació

a) Entitat: Institut Català d'Energia.

b) Domicili: carrer de Pamplona, núm. 113.

c) Codi postal i localitat: 08018 Barcelona.

d) Telèfon: 93 622 05 00.

e) Telefax: 93 622 05 01.

f) Adreça d'Internet del perfil de contractant: http://icaen.gencat.cat/es/pice_l_institut/pice_perfil_del_contractant/.

g) Data límit per a l'obtenció de la documentació addicional i la informació complementària: consultar la clàusula 11.4 del Plec de clàusules administratives particulars.

 

-7 Requisits específics

a) Els licitadors hauran d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional suficient d'acord amb el que estableixen la clàusula 10 i l'apartat G del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars.

b) Pel que fa a la classificació empresarial, no existeix per al CPV d'aquest contracte segons l'annex II de correspondència entre subgrups de classificació i codis CPV dels contractes de serveis del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (BOE núm. 257, de 26.10.2001), i modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm. 213, de 5.9.2015).

 

-8 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: al cap de 8 dies naturals, a comptar des del mateix dia de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, fins a les 14.00 hores. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil o dissabte, la data límit de presentació de les ofertes s'entén prorrogada fins al primer dia hàbil següent.

b) Documentació que s'ha de presentar: tres sobres (A, B i C), segons el Plec de clàusules administratives, en paper i/o suport digital.

c) Lloc de presentació: Registre general de l'ICAEN, carrer de Pamplona, núm. 113, 08018 Barcelona.

d) Termini de vigència de l'oferta: 3 mesos, a comptar des del dia de l'obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no.

 

-9 Obertura de les ofertes

a) Obertura de les ofertes tècniques (sobre B): l'acte públic d'obertura tindrà lloc a l'ICAEN, carrer de Pamplona, núm. 113, 3a planta, 08018 Barcelona, el dia 6 d'octubre de 2016, a les 13.30 hores. Aquesta data pot variar si es presenten pliques per correu o s'han d'esmenar proposicions. La nova data es comunicarà oportunament als licitadors i es publicarà al perfil del contractant de l'Institut Català d'Energia.

b) Obertura de les ofertes econòmiques (sobre C): l'acte públic d'obertura tindrà lloc a l'ICAEN, carrer de Pamplona, núm. 113, 3a planta, 08018 Barcelona, a la data i l'hora que es faran públiques al perfil del contractant de l'Institut Català d'Energia, i un cop feta la valoració de la documentació inclosa al sobre B.

 

-10 Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació i la seva ponderació es detallen a l'annex 5 del Plec de clàusules administratives particulars.

La puntuació de 100 punts es distribuirà de la manera següent:

Valoració econòmica: fins a 52 punts.

Valoració tècnica: fins a 48 punts.

 

-11 Altres informacions

a) La composició de la Mesa serà la que consta a l'annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars.

b) La resta d'informació s'especifica al Plec de clàusules administratives que pot obtenir-se al perfil del contractant.

 

-12 Despeses de l'Anunci

Són a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

Barcelona, 12 de setembre de 2016

 

P. d. (Resolució EMC/1942/2016, de 2.8.2016, DOGC núm. 7180, de 9.8.2016)

Assumpta Farran i Poca

Directora