Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediments relatius a resolucions de sancions molt greus en expedients sancionadors en matèria de transport per carretera
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
D'acord amb el que preveu l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es notifica a les persones que es detallen a l'annex que s'han dictat diverses resolucions de sancions molt greus d'expedients sancionadors, per infracció de la normativa del transport terrestre. Es procedeix a la publicació d'aquest Anunci, ja que, intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut practicar.

 

Contra aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant del secretari d'Infraestructures i Mobilitat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al BOE, sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú per a la defensa dels seus interessos.

En compliment del que preveu l'article 42.4 de la Llei 30/1992, es comunica que, en cas que s'impugnin per mitjà de recurs d'alçada les resolucions que es notifiquen a l'annex, el termini per resoldre'l és de tres mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori, d'acord amb l'article 115.2 de la mateixa Llei.

L'import de les sancions imposades s'haurà de fer efectiu dins els terminis establerts per la normativa d'aplicació, comptats des de l'endemà de la data de fermesa de les resolucions, mitjançant una carta de pagament, per ingrés en qualsevol oficina de "la Caixa" o de Catalunya Caixa.

Altrament, es procedirà a l'exacció dels imports esmentats per la via de constrenyiment, seguint el procediment que estableixen el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació (BOE núm. 210, de 2.9.2005), i el Reial decret 448/1995, de 24 de març (BOE núm. 74, de 28.3.1995).

Es comunica a les persones interessades que el text íntegre d'aquests actes resta a la seva disposició al Servei Territorial corresponent.

 

Barcelona, 12 de setembre de 2016

 

María Cristina Jiménez Padilla

Cap del Servei d'Inspecció i Règim Sancionador

 

 

Annex

 

Expedient

Cognoms i nom

Vehicle

Data fets

Data resolució

Euros

43-00446-16

A. MANSILLA SERVEIS FRIGORIFICS, SL

-

05.04.2016

22.06.2016

4000,00

43-00447-16

A. MANSILLA SERVEIS FRIGORIFICS, SL

-

05.04.2016

22.06.2016

4000,00

08-06378-15

AAMAROUCH, RIDOUAN

GI1211BG

29.06.2015

27.06.2016

4000,00

17-00251-16

AFANOUA, OUALID

T 3330AN

28.01.2016

12.07.2016

3400,00

08-06332-15

AGUILERA FERNANDEZ, MIGUEL

B 1962UF

05.05.2016

20.07.2016

4001,00

08-10096-14

ALBARRACÍN SALGUERO, JONATHAN

1505GZD

12.11.2014

27.06.2016

4000,00

08-05143-15

ALBIOL LOPEZ, MIGUEL

4173PFR

09.05.2015

07.07.2016

4000,00

08-05230-15

ALBUJA TORRES, DIEGO FERNANDO

7255FTS

14.05.2015

20.07.2016

4000,00

17-03547-15

ALCARAZ GARCIA, ANA BELEN

2645GZP

30.11.2015

01.06.2016

2001,00

08-05680-15

AMIR, HASSAN

7796BRS

26.05.2015

20.07.2016

3200,00

08-05778-15

ANDAMIOS RUZ SL

7808FCR

28.05.2015

20.07.2016

1001,00

08-07010-15

APARICIO ISABELLA, ANDREA CARLA

8142FSK

03.11.2015

20.07.2016

4000,00

08-05089-15

ARRASTRES PORTUARIOS DE VILANOVA,SL

B 7884VT

08.05.2015

07.07.2016

1001,00

43-00144-16

ATLANTA PETROLIS, SL

-

16.02.2016

22.06.2016

4001,00

43-01781-15

AUTOCARES EURO AFRICA, SL

5365JCD

22.09.2015

22.06.2016

2001,00

08-11101-14

AUTOCARES MOLIST, SL

3706CFX

15.12.2014

20.07.2016

2001,00

08-05389-15

AVILA PIN, BEATRIZ VIVIANA

5217DNC

19.05.2015

20.07.2016

4000,00

08-05837-15

BLAZQUEZ CABRERIZO, ALBERTO

1064FSP

01.06.2015

27.06.2016

4001,00

08-11109-14

CANDALEA, SL

3970FVV

15.12.2014

20.07.2016

1001,00

08-11110-14

CANDALEA, SL

3970FVV

15.12.2014

20.07.2016

1500,00

08-11113-14

CANDALEA, SL

3970FVV

15.12.2014

20.07.2016

1001,00

17-03449-15

CARGO P&V, SL

9579JBB

17.09.2015

01.06.2016

1001,00

08-10436-14

CARTES MORA, FRANCISCO JOSE

0282HZR

25.11.2014

27.06.2016

1500,00

08-05784-15

CASER AUTOMOCIO SL.

8764FPN

28.05.2015

20.07.2016

3000,00

08-00114-16

CEREZO ORTEGA, SERGIO

9397DLZ

11.03.2016

07.07.2016

4000,00

08-05770-15

CONTAINERS BAGES SL.

7553FZK

28.05.2015

20.07.2016

2001,00

08-05771-15

CONTAINERS BAGES SL.

7553FZK

28.05.2015

20.07.2016

1001,00

08-05580-15

DELGADO PACHAY, MIGUEL ARTURO

9021BDV

18.08.2015

20.07.2016

4000,00

25-01193-15

DELGADO SADA, FERNANDO

B 0065LL

30.04.2015

01.06.2016

1001,00

25-01194-15

DELGADO SADA, FERNANDO

B 0065LL

30.04.2015

01.06.2016

1001,00

08-07008-15

DIEZ 66 BUS, SL

8033BJW

21.07.2015

07.07.2016

1001,00

08-10829-14

DIR. MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS

6836DWC

10.12.2014

07.07.2016

2001,00

08-10831-14

DIR. MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS

6836DWC

10.12.2014

07.07.2016

2001,00

17-00658-16

EL ASROUTI, MOHAMED

5745DNX

05.03.2016

27.06.2016

1001,00

17-00659-16

EL ASROUTI, MOHAMED

5745DNX

05.03.2016

27.06.2016

2001,00

17-00683-16

EL ASROUTI, MOHAMED

5745DNX

29.02.2016

27.06.2016

1001,00

08-04840-15

EL OUAHABI, ABDESLAM

4645FLX

04.05.2015

07.07.2016

3400,00

08-04578-15

ESBAI, BOUCHTA

4325DMW

23.04.2015

07.07.2016

4001,00

08-04579-15

ESBAI, BOUCHTA

4325DMW

23.04.2015

07.07.2016

1001,00

08-04249-15

ESTRUCTURAS MABAL, SA

4197DCN

15.04.2015

20.07.2016

1001,00

08-04697-15

EUROKEBAB DONNER, SL

3589DKH

28.04.2015

07.07.2016

2001,00

08-04882-15

EUROTRANS CATALANA Y BALEAR, S.L.

B 7832VK

05.05.2015

07.07.2016

1001,00

08-05840-15

EXCAVACIONES ABANTE, SL

2959DFN

01.06.2015

20.07.2016

4000,00

43-00117-16

EXCELTRANS LOGISTICA, SL

1166HBL

27.01.2016

22.06.2016

2001,00

08-03972-15

EXCELTRANS LOGISTICA, SL

9857GZW

09.05.2015

07.07.2016

1001,00

43-00328-16

FERNANDEZ DEL RIO, CARLOS ALBERTO

0328BKW

10.02.2016

22.06.2016

1001,00

43-00330-16

FERNANDEZ DEL RIO, CARLOS ALBERTO

0328BKW

10.02.2016

22.06.2016

1001,00

43-00334-16

FERNANDEZ DEL RIO, CARLOS ALBERTO

0328BKW

10.02.2016

22.06.2016

4001,00

43-01771-15

FERNANDEZ NAVARRO, ANTONIO

1557DTZ

12.09.2015

22.06.2016

4000,00

08-04134-15

FORTE NAVARRO, NICOLAS

4786FDY

31.03.2015

07.07.2016

4001,00

08-04135-15

FORTE NAVARRO, NICOLAS

4786FDY

31.03.2015

07.07.2016

1001,00

08-04136-15

FORTE NAVARRO, NICOLAS

4786FDY

31.03.2015

07.07.2016

1001,00

08-04137-15

FORTE NAVARRO, NICOLAS

4786FDY

31.03.2015

07.07.2016

1001,00

43-01082-15

FRIOANAM-EXCAN, SL

4614CMT

06.05.2015

22.06.2016

1001,00

08-04914-15

FRUTAS Y VERDURAS DOMYFRUIT SLL

4848BPH

30.04.2015

07.07.2016

4000,00

08-06866-15

FUNES MORENO, FRANCISCO

7525DZC

11.07.2015

20.07.2016

1251,00

08-05390-15

GARCIA MENDOZA, JOSE AGUSTIN

6774BVR

08.05.2015

20.07.2016

2001,00

08-05391-15

GARCIA MENDOZA, JOSE AGUSTIN

6774BVR

18.05.2015

20.07.2016

1001,00

08-05392-15

GARCIA MENDOZA, JOSE AGUSTIN

6774BVR

18.05.2015

20.07.2016

4001,00

08-05096-15

GARCIA VELIZ, JEFFERSON B.

1665FSN

08.05.2015

20.07.2016

4000,00

17-00051-16

GHADDAF MESSAOUD

AL2767AJ

08.01.2016

01.06.2016

4000,00

08-04900-15

GRUPO SF LOGISTICA PORTUARIA, SL

3353DTW

05.05.2015

07.07.2016

1001,00

08-04901-15

GRUPO SF LOGISTICA PORTUARIA, SL

3353DTW

05.05.2015

07.07.2016

1001,00

08-05193-15

GRUPO SF LOGISTICA PORTUARIA, SL

3353DTW

13.05.2015

20.07.2016

1001,00

08-04926-15

HNOS ALVAREZ OPERADOR LOGISTICO SL

T 8870BC

30.04.2015

20.07.2016

1001,00

08-03841-15

IBERICA TOURING AUTOBUSES, SL

7494FPP

05.04.2015

20.07.2016

2000,00

08-05779-15

IMPEX FOOD TRADING, SL

8133DCH

28.05.2015

20.07.2016

3600,00

17-00718-16

JARDÍ PEDRA I ÀRIDS, SL

9265DJV

04.03.2016

27.06.2016

1001,00

08-07455-15

JIANPING WANG

1531DFD

07.08.2015

20.07.2016

4000,00

08-05919-15

JUANIQUINA PACOS, BETTY GLADYS

1882DCL

18.04.2016

20.07.2016

4000,00

08-05132-15

KANAR, RACHID

1565CNK

09.05.2015

07.07.2016

1001,00

08-05416-15

KARAPETYAN, ALBERT

1451HYV

04.11.2015

07.07.2016

4000,00

08-04767-15

LASSO BARONA, LEIDY JOHANNA

5606FVJ

29.04.2015

20.07.2016

2200,00

25-01464-15

LASSO BARONA, LEIDY JOHANNA

5606FVJ

30.05.2015

06.04.2016

3400,00

08-05638-15

LOAIZA PESANTES, LUIS ALBERTO

8502CBH

25.05.2015

20.07.2016

2400,00

08-06913-15

LOPEZ BELTRAN, PEDRO

B 4784UZ

17.07.2015

20.07.2016

1001,00

17-03649-15

LOPEZ MURCIA, MARTA LUISA

1667FSN

24.12.2015

12.07.2016

4000,00

43-01985-15

LUNA CHANCAY, ELIDA LILIANA

7623FXJ

29.10.2015

22.06.2016

4000,00

08-05910-15

MAXIMUS RA, SL

389CPS

03.06.2015

07.07.2016

2001,00

08-09693-14

MEDRANO FERNANDEZ, ANGEL

1164GXG

16.09.2015

07.07.2016

4000,00

08-05115-15

MERCAISOBARA, SL

5840HNM

11.05.2015

07.07.2016

2001,00

08-05116-15

MERCAISOBARA, SL

5840HNM

11.05.2015

07.07.2016

4001,00

08-05356-15

MERCAISOBARA, SL

5840HNM

19.05.2015

07.07.2016

1001,00

08-05357-15

MERCAISOBARA, SL

5840HNM

19.05.2015

07.07.2016

4001,00

08-06298-15

MOLINA MONTILLA, JORDI

7222FHW

23.06.2015

07.07.2016

4000,00

17-00471-16

MOLINA SELFA, TOMAS

2824FJH

23.02.2016

01.06.2016

3600,00

17-00489-16

MOLINERO MOLINO, JUAN

8277HTB

25.02.2016

27.06.2016

2001,00

43-01698-15

MONGE PEREZ, FELIX

8271HXW

04.09.2015

22.06.2016

4001,00

08-06243-15

MUÑOZ PALOMINO, WILFREDO

7133DHG

19.06.2015

20.07.2016

4001,00

08-06273-15

MUSELLAS ESCENARIOS Y GRADAS, SLU

1066BKD

23.06.2015

07.07.2016

4000,00

08-04917-15

NAJIBA, IKADDOUREN

3492BNN

30.04.2015

07.07.2016

4000,00

08-05707-15

NARAYANA INSTALACIONS, SL

0055FHL

07.05.2015

20.07.2016

1001,00

08-04793-15

NARAYANA INSTALACIONS, SL

0055FHL

29.04.2015

07.07.2016

1001,00

08-04794-15

NARAYANA INSTALACIONS, SL

0055FHL

29.04.2015

07.07.2016

4001,00

08-05264-15

NOUPORT 92, SL

L 7287 Z

15.05.2015

20.07.2016

4001,00

08-05615-15

ONA FRUIT, SLU

0096BYM

25.05.2015

20.07.2016

1001,00

08-05843-15

OUMKELTOUM BENOMAR

7623BYJ

01.06.2015

27.06.2016

4000,00

08-05210-15

PACAT TRANS, SL

B 5146VV

14.05.2015

07.07.2016

4001,00

08-05211-15

PACAT TRANS, SL

B 5146VV

14.05.2015

07.07.2016

1001,00

08-05275-15

PACAT TRANS, SL

B 5146VV

14.05.2015

07.07.2016

1001,00

08-05337-15

PACAT TRANS, SL

B 5146VV

19.05.2015

20.07.2016

1001,00

08-05338-15

PACAT TRANS, SL

B 5146VV

19.05.2015

20.07.2016

4001,00

08-04918-15

PATAPAM DE LOPEZ, SL

9207DCB

30.04.2015

07.07.2016

4001,00

08-05581-15

PETROV VASILEV, BOGOMIL

9372CGP

16.10.2015

07.07.2016

4000,00

08-06065-15

QIU, WEI

8090FYR

30.06.2015

07.07.2016

4000,00

08-06937-15

RADOLLAN ALEKSIEV, TSIKANDELOV

7491GXK

17.07.2015

20.07.2016

2001,00

08-04583-15

REYES HERRERA, FRANCISCO

5008DFJ

21.04.2015

07.07.2016

1001,00

08-06518-15

ROCA ABELLAN, JUAN CARLOS

5573GDH

02.07.2015

20.07.2016

4000,00

08-06819-15

RUEDA CALDERON, DAGOBERTO

2726DPR

07.07.2015

20.07.2016

1001,00

08-05579-15

SAAD, ALI

B 8285TN

08.07.2015

07.07.2016

4000,00

08-05822-15

SALEEM, MOHAMMAD

2341HPG

29.05.2015

07.07.2016

4000,00

08-05594-15

SAMADE LOGISTICA, SL

6973DRH

07.04.2016

20.07.2016

3000,00

08-05317-15

SANCHEZ CABEZAS, VICTOR

9921JHP

15.09.2015

20.07.2016

4000,00

08-04499-15

SERVEIS CONSTRUCTORS EIVISA 3000 SL

7449CSG

20.04.2015

20.07.2016

4001,00

08-04671-15

SHARJEEL, ALI

4772DMJ

27.04.2015

07.07.2016

4000,00

08-05422-15

SHEVCHENKO, ANDRIY

8231FRZ

09.12.2015

07.07.2016

4000,00

08-05644-15

SIDDIQUE, MUHAMMAD

8656BWT

25.05.2015

20.07.2016

2001,00

08-06485-15

SOPENA SAENZ DIEZ, MIGUEL

1553GPB

26.05.2015

20.07.2016

4001,00

08-04316-15

SRB LOGISTICA SL

7284JBP

11.03.2016

07.07.2016

4000,00

17-00360-16

SUENTY NEGOCIOS SL

4765BHR

09.02.2016

12.07.2016

4000,00

08-05826-15

TANG, ZENGSHENG

5940GPL

02.07.2015

07.07.2016

4000,00

08-05613-15

TOT BASTIDES, SL

B 9446WS

25.05.2015

20.07.2016

4000,00

17-00670-16

TRANSACTIVA TRANSPORT I LOGIST, SL

7064HJZ

07.03.2016

01.06.2016

2001,00

08-10483-14

TRANSBAGES, SL

4162CKJ

25.11.2014

27.06.2016

1001,00

08-05401-15

TRANSFERSAN 2015, SL

7347FBL

18.05.2015

20.07.2016

1001,00

08-05112-15

TRANSNORDIC 2011, SL

L 4759AC

11.05.2015

20.07.2016

2001,00

08-05113-15

TRANSNORDIC 2011, SL

L 4759AC

11.05.2015

20.07.2016

2001,00

08-00687-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

L 9697AH

10.03.2015

07.07.2016

4001,00

08-05564-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

L 9697AH

21.05.2015

20.07.2016

4001,00

08-05565-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

L 9697AH

21.05.2015

20.07.2016

2001,00

08-00686-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

0022GFL

10.03.2015

07.07.2016

4000,00

08-00092-16

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

5059GJR

08.03.2016

07.07.2016

1001,00

08-00669-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

6697GYG

15.03.2016

07.07.2016

4001,00

08-00670-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

6697GYG

15.03.2016

07.07.2016

1001,00

08-00671-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

6697GYG

15.03.2016

07.07.2016

1001,00

08-00672-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

6697GYG

15.03.2016

07.07.2016

4001,00

08-04791-15

TTES. EMBALAJES BAYOD SL.

B 4290KX

29.04.2015

20.07.2016

4001,00

08-00352-16

TTES. JESUS Y MERCEDES 2014 SL

5835FND

10.05.2016

07.07.2016

2001,00

08-05906-15

TWOTRANS MANSALS 96, SL

8698CKR

03.06.2015

20.07.2016

4000,00

08-04600-15

VAZQUEZ BUSQUETS, LLUIS

2350GBB

23.04.2015

07.07.2016

2001,00

08-04690-15

XATIARCAS, SL

5218DMD

28.04.2015

07.07.2016

4000,00

17-00635-16

XIUTRANS SL

6855DBC

26.02.2016

27.06.2016

1001,00

08-04669-15

XU, SUMAN

2102GKK

27.04.2015

07.07.2016

4000,00

08-05612-15

ZAMIR, AHMED

B 0876WP

25.05.2015

20.07.2016

4000,00