Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació en procediments relatius a resolucions de sancions lleus i greus en expedients sancionadors en matèria de transport per carretera
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
D'acord amb el que preveu l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es notifica a les persones que es detallen a l'annex que s'han dictat diverses resolucions de sancions lleus i greus d'expedients sancionadors, per infracció de la normativa del transport terrestre. Es procedeix a la publicació d'aquest Anunci, ja que, intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut practicar.

 

Contra aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant del director general de Transports i Mobilitat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al BOE, sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú per a la defensa dels seus interessos.

En compliment del que preveu l'article 42.4 de la Llei 30/1992, es comunica que, en cas que s'impugnin per mitjà de recurs d'alçada les resolucions que es notifiquen a l'annex, el termini per resoldre'l és de tres mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori, d'acord amb l'article 115.2 de la mateixa Llei.

L'import de les sancions imposades s'haurà de fer efectiu dins els terminis establerts per la normativa d'aplicació, comptats des de l'endemà de la data de fermesa de les resolucions, mitjançant una carta de pagament, per ingrés en qualsevol oficina de "la Caixa" o de Catalunya Caixa.

Altrament, es procedirà a l'exacció dels imports esmentats per la via de constrenyiment, seguint el procediment que estableixen el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació (BOE núm. 210, de 2.9.2005), i el Reial decret 448/1995, de 24 de març (BOE núm. 74, de 28.3.1995).

Es comunica a les persones interessades que el text íntegre d'aquests actes resta a la seva disposició al Servei Territorial corresponent.

 

Barcelona, 12 de setembre de 2016

 

María Cristina Jiménez Padilla

Cap del Servei d'Inspecció i Règim Sancionador

 

 

Annex

 

Expedient

Cognoms i nom

Vehicle

Data fets

Data resolució

Euros

08-04397-15

ADNAN MIRZA

T 3052BC

17.04.2015

08.07.2016

401,00

08-04398-15

ADNAN MIRZA

T 3052BC

17.04.2015

08.07.2016

850,00

08-04419-15

ADNAN MIRZA

T 3052BC

17.04.2015

08.07.2016

801,00

08-04550-15

AIT RAHO, SABAH

6121CKK

22.04.2015

08.07.2016

950,00

17-00200-16

ALBARENQUE BOURDIN, GASTON JORGE

4549DJL

21.01.2016

07.07.2016

801,00

25-02364-15

ALMACELLES ALUMINIOS SL

B 8455TF

07.10.2015

16.06.2016

375,00

17-03251-15

ALQUILA PARK COOP

9287CSB

06.11.2015

15.06.2016

401,00

43-00607-16

AMIGO GIL, M. CARMEN

7849GVV

07.04.2016

15.06.2016

801,00

43-00622-16

ARAINFICA, SL

GE8121BN

13.04.2016

15.06.2016

950,00

08-01019-15

ARENA SMART LOGISTIC, SL

4589BNN

24.11.2015

08.07.2016

801,00

25-00041-16

AZZI MOHAMMED

6306CHB

07.01.2016

16.06.2016

333,00

08-04500-15

BACUS-BIER SL.

8023HRM

20.04.2015

08.07.2016

801,00

08-03722-15

BIOENERGIAS Y RECICLAJES TARRAGONA

0469HTG

24.02.2016

08.07.2016

801,00

08-06720-15

BUCHERAS PEREZ, CARLOS

0677BWB

13.07.2015

22.06.2016

401,00

17-03450-15

CARGO P&V, SL

9579JBB

17.09.2015

30.05.2016

401,00

17-00190-16

CARNS OLIVERAS, SL

4340GGZ

14.01.2016

07.07.2016

401,00

08-05009-15

CARVAJAL ZAMBRANO, CESAR FABIAN

0847FPX

06.05.2015

08.07.2016

801,00

08-04976-15

CASAMITJANA ROQUE, MARC

3606GYP

06.05.2015

08.07.2016

801,00

08-10767-14

CASAMITJANA ROQUE, MARC

7125CHN

09.12.2014

08.07.2016

801,00

08-04661-15

CASINO GONZALEZ, PABLO

1979CRM

27.04.2015

08.07.2016

801,00

08-04662-15

CASINO GONZALEZ, PABLO

1979CRM

27.04.2015

08.07.2016

375,00

25-02313-15

CERRATO SANCHEZ, GREGORIO

1257GCP

02.10.2015

16.06.2016

401,00

08-04800-15

CORBACHO AMAYA, EUSEBIO

M 8223WX

04.05.2015

08.07.2016

375,00

08-04916-15

CUSTOM GREEN SOLUTIONS, SL

6234DFK

30.04.2015

08.07.2016

850,00

08-04766-15

DISTRIBUCIONES DAVIMON, SL

5439GDL

29.04.2015

08.07.2016

301,00

08-06192-15

EL BANANI, EL MUSTAFA

0176CPH

18.06.2015

08.07.2016

401,00

25-02306-15

ENTORNO LOGISTICO 2012, S.L.

6748BHJ

01.10.2015

16.06.2016

333,00

08-04580-15

ESBAI, BOUCHTA

4325DMW

23.04.2015

08.07.2016

601,00

08-04581-15

ESBAI, BOUCHTA

4325DMW

23.04.2015

08.07.2016

401,00

17-03609-15

ESLACON DOS MIL TRES, SL

2478CPN

15.12.2015

07.07.2016

801,00

08-03892-15

EXCELTRANS LOGISTICA, SL

8661FFX

18.03.2016

08.07.2016

301,00

08-09887-14

FELO RAMADAN, MAMUN

B 1997UV

03.11.2014

11.07.2016

801,00

08-05066-15

FLORES RUIZ, CLEVER HUMBERTO

0728CKS

08.05.2015

08.07.2016

801,00

08-04635-15

GALÍ COSTA, IVÁN

3441FNC

24.04.2015

31.05.2016

401,00

08-07739-14

GALISTEO DOMINGUEZ, JORGE

4713CST

23.07.2015

08.07.2016

801,00

17-00391-16

GANADOS J TORRES 2011, SL

1657BSN

10.02.2016

07.07.2016

400,00

17-00393-16

GANADOS J TORRES 2011, SL

1657BSN

10.02.2016

07.07.2016

801,00

08-04822-15

GARCIA PADILLA, M. ISABEL

B 3780TZ

29.04.2015

08.07.2016

401,00

08-03479-15

GIMENEZ ZENA, G. ORLANDO

8341JCT

20.03.2015

08.07.2016

801,00

08-05014-15

GOMEZ ESCRIVA, JOSE MANUEL

7841FZR

06.05.2015

08.07.2016

375,00

08-04915-15

GONZALEZ MATARIN, JULIO

9045BFM

30.04.2015

08.07.2016

401,00

08-06280-15

GORDAS, DANIEL

1274FGH

23.06.2015

08.07.2016

801,00

08-06026-15

GRAU ALVAREZ, CARLOS

0683CVC

08.06.2015

08.07.2016

801,00

08-06135-15

GRUPO SALINA XXI, SL

7117HKT

12.06.2015

08.07.2016

301,00

08-04899-15

GRUPO SF LOGISTICA PORTUARIA, SL

3353DTW

05.05.2015

08.07.2016

850,00

08-04902-15

GRUPO SF LOGISTICA PORTUARIA, SL

3353DTW

05.05.2015

08.07.2016

401,00

08-04903-15

GRUPO SF LOGISTICA PORTUARIA, SL

3353DTW

05.05.2015

08.07.2016

401,00

08-10669-14

GRUPRAT, SA

3588CCK

28.11.2014

08.07.2016

950,00

08-06279-15

HABIB AHMAD

3197FMC

22.06.2015

08.07.2016

801,00

17-00292-16

JAG CONNECTION SL

2516FHV

03.02.2016

30.05.2016

100,00

08-04514-15

JIMENEZ SALAS, GERMAN

9224FNB

22.04.2015

08.07.2016

375,00

17-00442-16

JUBELOGISTICA, SL

3260DTY

18.02.2016

28.07.2016

801,00

08-10481-14

LAUCAR 2011, SL

3690HTP

25.11.2014

22.06.2016

301,00

08-04627-15

LLANES GARCÍA, J. MARIA

8564HHT

24.04.2015

08.07.2016

301,00

17-03642-15

LOPEZ MURCIA, MARTA LUISA

1667FSN

24.12.2015

07.07.2016

801,00

17-03644-15

LOPEZ MURCIA, MARTA LUISA

1667FSN

24.12.2015

07.07.2016

601,00

17-00428-16

MACIAS CORBELLA, JAVIER

7533FDC

17.02.2016

07.07.2016

801,00

08-05695-15

MAISSONS INDUSTRIALISEES ESPAGNE

1352DYK

27.05.2015

22.06.2016

350,00

17-00326-16

MARCREXTEAM, SL

2977HDX

02.02.2016

28.07.2016

801,00

17-00630-16

MASIA TERO, S.A.

6804FHN

10.03.2016

28.07.2016

401,00

08-04966-15

MENDEZ SANMARTIN, ERIK

0772DMF

06.05.2015

08.07.2016

850,00

08-05114-15

MERCAISOBARA, SL

5840HNM

11.05.2015

08.07.2016

601,00

08-05117-15

MERCAISOBARA, SL

5840HNM

11.05.2015

08.07.2016

401,00

08-11243-14

MODELOS LOGISTICOS, SL

7372DRL

29.12.2014

08.07.2016

201,00

08-05240-15

MOLINA GOMEZ, ELISENDA

9617CMT

14.05.2015

08.07.2016

801,00

17-00492-16

MOLINERO MOLINO, JUAN

8277HTB

25.02.2016

15.06.2016

100,00

08-05834-15

MONTERO MANCHON, JORDI

9260CGL

01.06.2015

08.07.2016

801,00

17-03444-15

MONTJUIC SERVEIS 1962 SL

3044JHW

03.12.2015

30.05.2016

801,00

08-06241-15

MUÑOZ PALOMINO, WILFREDO

7133DHG

19.06.2015

08.07.2016

375,00

08-06242-15

MUÑOZ PALOMINO, WILFREDO

7133DHG

19.06.2015

08.07.2016

401,00

17-03270-15

MUÑOZ ZUÑIGA, ANTONIO

9663BKS

09.11.2015

03.05.2016

401,00

17-00287-16

NDOYE OUMAR

M 8650YY

02.02.2016

07.07.2016

801,00

08-04833-15

NEMMASSI, RACHID

3298BHR

04.05.2015

08.07.2016

950,00

08-04113-15

NICOLLETTE DOMINGUES, CELSO

8035GBJ

27.03.2015

31.05.2016

801,00

08-10992-14

O.T. LOGÍSTICA EL PASICO, SL

1842GTJ

17.12.2014

08.07.2016

401,00

43-00119-16

ORTIZ PARADA, DAVID

-

12.02.2016

15.06.2016

801,00

08-05952-15

PALOMO ZURDO, DOMINGO

9312BVP

04.06.2015

22.06.2016

801,00

08-04919-15

PATAPAM DE LOPEZ, SL

9207DCB

30.04.2015

08.07.2016

601,00

08-04920-15

PATAPAM DE LOPEZ, SL

9207DCB

30.04.2015

08.07.2016

401,00

08-04921-15

PATAPAM DE LOPEZ, SL

9207DCB

30.04.2015

08.07.2016

401,00

08-04542-15

PERTIERRA MARTINEZ, ANTONIA

7934GZM

22.04.2015

08.07.2016

801,00

17-00390-16

PESCADOS DAVID SALA SL.

8195GDC

10.02.2016

07.07.2016

601,00

43-02230-15

PROYECTOS FINANTRANS, SL

6219CYW

17.11.2015

15.06.2016

801,00

08-04103-15

PUJOL-ESCAYOLA, SL

4259HJH

26.02.2016

08.07.2016

401,00

08-04102-15

PUJOL-ESCAYOLA, SL

4259HJH

27.03.2015

08.07.2016

801,00

17-00257-16

RODAS GUERRERO, CHRISTIAN F.

7715FDL

01.02.2016

07.07.2016

601,00

25-00084-16

ROMERO GONZALEZ, JENIFER

8238DDJ

14.01.2016

16.06.2016

301,00

25-00086-16

ROMERO GONZALEZ, JENIFER

8238DDJ

14.01.2016

16.06.2016

100,00

25-00087-16

ROMERO GONZALEZ, JENIFER

8238DDJ

14.01.2016

16.06.2016

601,00

17-01065-16

RUBIO SOLANO, ANTONIO

7285DTK

06.04.2016

28.07.2016

375,00

08-04694-15

RUIZ EXPOSITO, ANGEL

9640FYV

04.03.2016

08.07.2016

801,00

08-04776-15

S AND S GROUPS 67, SL

9751BDG

02.05.2015

08.07.2016

801,00

08-04804-15

SAAVEDRA PEREIRA, AMANDA

2356DHX

29.04.2015

08.07.2016

801,00

08-04798-15

SABER ALWIRT, ABDELFATTAH

3261DLD

29.04.2015

08.07.2016

801,00

08-05823-15

SALEEM, MOHAMMAD

2341HPG

29.05.2015

08.07.2016

801,00

08-06767-15

SAME SHIPSUPPLIERS, SL

2900HCP

28.06.2015

22.06.2016

401,00

08-03114-15

SANDOYA SANCHEZ, CRISTIAN JAVIER

4545HFD

05.03.2015

08.07.2016

400,00

25-00592-16

SERVEIS AGRARIS VILASECA SL

2683JCR

06.03.2016

06.06.2016

333,00

08-04315-15

SRB LOGISTICA SL

7284JBP

11.03.2016

08.07.2016

801,00

08-04317-15

SRB LOGISTICA SL

7284JBP

11.03.2016

08.07.2016

601,00

08-04806-15

TORIBIO LOPEZ, ANGEL

0599BXW

04.05.2015

08.07.2016

801,00

08-04810-15

TORIBIO LOPEZ, ANGEL

0599BXW

04.05.2015

08.07.2016

601,00

08-04070-15

TORIBIO LOPEZ, ANGEL

3591BSH

26.02.2016

08.07.2016

401,00

08-04819-15

TORRES SALCEDO, GABRIEL SALOMON

5306FCZ

29.04.2015

08.07.2016

801,00

08-04802-15

TRANS ANDRADE, SL

T 5676BC

04.05.2015

08.07.2016

801,00

17-00072-16

TRANS. LOGISTICS ALQUIMIA SLU

7568DSH

20.01.2016

07.07.2016

801,00

17-00074-16

TRANS. LOGISTICS ALQUIMIA SLU

7568DSH

20.01.2016

07.07.2016

601,00

17-00201-16

TRANS. LOGISTICS ALQUIMIA SLU

7568DSH

25.01.2016

07.07.2016

801,00

17-00208-16

TRANS. LOGISTICS ALQUIMIA SLU

7568DSH

25.01.2016

07.07.2016

601,00

17-00025-16

TRANS. LOGISTICS ALQUIMIA SLU

8589DFN

15.01.2016

07.07.2016

401,00

17-00026-16

TRANS. LOGISTICS ALQUIMIA SLU

8589DFN

15.01.2016

07.07.2016

801,00

17-00174-16

TRANS. LOGISTICS ALQUIMIA SLU

8589DFN

18.01.2016

07.07.2016

801,00

08-04495-15

TRANSCASER Y ASOCIADOS, SL

6859BSB

20.04.2015

08.07.2016

801,00

17-00752-16

TRANSPORT BELGAL 2006 SL

0062FHH

03.03.2016

28.07.2016

801,00

17-00558-16

TRANSPORT BELGAL 2006 SL

5607CZX

09.02.2016

28.07.2016

801,00

17-00191-16

TRANSPORT BELGAL 2006 SL

5607CZX

14.01.2016

07.07.2016

801,00

08-00685-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

0022GFL

10.03.2015

08.07.2016

801,00

08-03379-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

5059GJR

18.03.2015

08.07.2016

801,00

08-00675-15

TRANSPORTES FRIGORIFICOS JOKER, SL

7760FHD

28.03.2015

08.07.2016

801,00

08-08686-14

TRANSPORTES FRIOGALMAR, SL

3578HMP

26.09.2014

08.07.2016

100,00

17-00665-16

TRANSPORTES IVAN JIMENEZ SL

3722CRJ

11.03.2016

15.06.2016

100,00

17-03671-15

TRANSPORTES 6 HERMANOS BERTOMEU, SL

5809JGK

23.12.2015

15.06.2016

100,00

08-04150-15

TRANSPORTS NOU, SCP

5129HMZ

14.03.2016

08.07.2016

801,00

08-04344-15

TRANSTERRA LOGISERVICE, SL

7026FXF

17.04.2015

08.07.2016

801,00

25-00275-16

TTES. I FERRATGES MIJ SL.

4118CGF

03.02.2016

27.06.2016

100,00

08-04603-15

VAZQUEZ BUSQUETS, LLUIS

2350GBB

23.04.2015

08.07.2016

100,00

08-04497-15

VISPO IBAÑEZ, RAUL

8673HWK

20.04.2015

08.07.2016

401,00

08-06922-15

XU, SUMAN

2102GKK

17.07.2015

08.07.2016

801,00

08-06923-15

XU, SUMAN

2102GKK

17.07.2015

08.07.2016

601,00

08-06924-15

XU, SUMAN

2102GKK

17.07.2015

08.07.2016

401,00

08-04670-15

YANG, XIAOYING

3662CPW

27.04.2015

08.07.2016

375,00

08-07059-15

ZAMIR, AHMED

B 0876WP

22.07.2015

08.07.2016

325,00