Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de l'acord d'inici i el plec de càrrecs de l'expedient sancionador núm. GSE-27/2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
S'ha dictat l'acord d'inici i el plec de càrrecs de l'expedient sancionador les dades del qual consten a l'annex d'aquest anunci. Intentada la seva notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica a la persona interessada que, per tal de poder tenir coneixement del contingut íntegre de l'acte administratiu esmentat, i per si vol formular al·legacions, pot comparèixer a les dependències de la direcció dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Servei de Joc i d'Espectacles ( Plaça Pompeu, 1 - 17002 Girona ), dins del termini que s'assenyala a l'annex , a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Girona, 12 de setembre de 2016

 

David Mundo i Altimira

Cap dels Serveis Territorials del Joc i d'Espectacles a Girona

 

 

Annex

 

Núm. expedient: GSE-27/2016

Procediment: ordinari

Persona expedientada: Sr. Enric Gelabert Clapera

Acte administratiu que es notifica: Acord inici i plec de càrrecs

Data Acord inici i plec de càrrecs: 21 d'abril de 2016

Termini per formular al·legacions: 10 dies a partir de la publicació.