Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de resolució de sol·licitud d'ajut de la Política agrària comuna (PAC) 2015
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
La Direcció General de Desenvolupament Rural ha dictat resolució en la tramitació de l'expedient d'ajut de la PAC 2015 en relació a l'acreditació de la condició d'agricultor actiu, les dades del qual figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica que, per tal que la persona interessada tingui coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i pugui interposar recurs, pot comparèixer a les dependències de la Direcció General de Desenvolupament Rural (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona), dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci.
Barcelona, 12 de setembre de 2016
Laura Ruana Pavón

Cap del Servei de Coordinació Integral i PagamentAnnex

Procediment: determinació de la condició de beneficiari de l'ajut directe de la PAC 2015.
Persona interessada

NIF

Núm. de expedient

Data de l'acte administratiu

Transportes Cristóbal González, SA

A58008897

07/01130

20 de juny de 2016
Acte administratiu: resolució en relació a l'acreditació de la condició d'agricultor actiu en la sol·licitud d'ajut de la PAC 2015.

Recurs que s'hi pot presentar: recurs d'alçada davant del director de Desenvolupament Rural.

Termini per interposar-lo: un mes, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci.